İstanbul’da Taksi Araçlarının Tasarım Problemlerine Bir Yaklaşım

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Bakanay, Birey
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, İstanbul’da taksi araçları, tasarım açısından eleştirel bir gözle analiz edilmiştir. Tasarım araştırma metodolojilerinden yararlanılarak bir anket çalışması yapılmasına karar verilmiş, araştırmanın amacına ve literatürdeki tasarım araştırma metodolojisine uygun olarak oluşturulan anket formu, istatistiksel olarak hedeflenen anlam düzeyine uygun sayıda bir örneklem büyüklüğü ile İstanbul’daki taksi sürücülerine uygulanmıştır. Anket çalışması sonucunda elde edilen veriler istatistiksel olarak sınanmış, mevcut durum tespiti yanında eğilimler ortaya konmaya çalışılmıştır. Taksi aracı olarak kullanılan binek taşıtların taksi aracında olması gerektiği düşünülen özellikleri tam olarak karşılamadığı savı test edilmeye çalışılmıştır. Örneklem içindeki çeşitli grupların birbirlerinden istatistiksel olarak anlamlı farkları olup olmadığı da test edilmiştir. Literatür taraması ile daha önce konu hakkında yapılan çalışmalara ulaşılmaya çalışılmış, diğer ülkelerdeki uygulamalar ve düzenlemeler incelenmiştir. Taksi aracı kullanıcıları yanında, taşıt üreticisi ve pazarlayıcısı firmaların konu hakkındaki yaklaşımını öğrenmek amacıyla seçilen firma yetkilileri ile görüşülmüştür. Sonuçların kısmen hipotezi doğrular şekilde ortaya çıktığı görülmüştür.
In this study the taxi cabs in Istanbul is analyzed from a design point of view. Based on the design research methodology, the use of a questionnaire is decided. The questionnaire that is prepared according to the research aim and design research methodology in the literature, is applied to the taxi cab drivers in Istanbul with a sample size appropriate to the aimed statistical confidence level. The data collected after the questionnaire, is statistically tested; beside the determination of the present situation, stating the tendencies is aimed as well. The hypothesis of the lack of the features -that are thought that should be in the taxi cabs- in the passenger cars which are used as the taxi cars, is tried to be tested. The difference between different groups in the sample is tried to be tested in the aimed statistical confidence level, as well. With the literature research, the studies made on the subject and the applications and regulations in different countries are researched. Beside the drivers, to find out the approach of producers and marketers of the vehicles, interviews are made with the chosen firms. It’s observed that the results were partially justifying the hypothesis.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Taksi, Motorlu araç, Toplu taşımacılık, Tasarım araştırma metotları, Taxi cab, Motor Vehicle, Public Transportation, Design Research Methods
Alıntı