ISO TC211'e Göre Coğrafi Bilginin Konum Ve Yükseklik Doğruluklarının Araştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Emekli, Salih
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) genel özellikleri incelenmektedir. CBS tanımı yapılmakta ve bu tanımı oluşturan öğeler üzerinde durulmaktadır. Bu tanımalara bağlı olarak CBS’nin fonksiyonel bileşenleri, teknolojik bileşenleri ve organizasyonel bileşenleri açıklanmaktadır. CBS’nin kullanım alanları ve CBS teknolojisinin ne yönde gelişmekte olduğu konusunda bazı ipuçları verilmektedir. Coğrafi bilgi ve konum arasındaki ilişki ele alınmıştır. Ayrıca CBS verisinin çeşitleri, metaveri, verilerin kalitesi ve doğruluğu hakkında bilgi verilmiştir. CBS konusunda uluslararası düzeyde yapılan standardizasyon çalışmalarından bahsedilmiş ve bu konuda Uluslararası Standartlar Organizasyonu ISO’ nun TC 211 no’lu Teknik Komitesi ve OPENGIS tarafından geliştirilen standartların genel özellikleri ve veri kalitesine ilişkin standartlar incelenmiştir. ISO TC 211 tarafından geliştirilen doğruluk standartlarının tanımları yapılmıştır. Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Yapım Yönetmeliğinde geçen doğruluğa ilişkin standartlar incelenmiştir. Bu standartlara bağlı olarak oluşturulan ve hesaplanan ağların, ISO TC 211 ve OPENGIS’ de tanımlanan mutlak ve relatif konum doğruluklarının hesabına ilişkin bir çözüm önerisi sunulmuştur. Ayrıca bu yaklaşım bir test alanında örneklendirilerek sonuçlar karşılaştırılmıştır.
The aim of this study is to examine general specifications of CBSs. CBS is defined and the elements consisting of this definition are held. Functional, technological and organisational components of CBS are described basing on these definitions. Some clues are given about the area of use for CBS and the way through which CBS technology has been developing. The relation between geographical information and location is discussed. Furthermore, types of CBS data, meta-data, quality and accuracy of data are introduced. Standardization studies about CBS on international basis are discussed, and general specifications of the standards developed by Technical Committee No. TC 211 of ISO, International Standards Organization, and OPENGIS as well as the standards regarding data quality are examined. The accuracy standards improved by ISO TC 211 are defined. Standards regarding accuracy are examined specified at the Design Regulation on Large-Scale Maps and Map Information. A solution is suggested for estimation of absolute and relative location accuracy, identified by ISO TC 211 and OPENGIS regarding networks built and estimated pursuant to these standards. Moreover, this approach is exemplified on a test area and the results are compared.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Coğrafi Bilgi Sistemleri, Veri kalitesi, Uluslararası standartlar, Mutlak ve Relatif (Bağıl) Doğruluk, Doğruluk., Geographical Information Systems, Data quality, International standards, Absolute and Relative Accuracy, Accuracy.
Alıntı