Metropoliten Kent Yönetiminde İletişim Ve Eşgüdümün Bilişim Teknolojileri Işığında Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Akın, Ulaş
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Dünya nüfusunun yoğunlaştığı buna paralel olarak finans, bilişim ve üretici hizmet sektörünün mekansal olarak yoğunlaştığı metropoliten kentler aynı zamanda yönetim işlevinin de merkezi konumundadır. Tek ve evrensel bir yönetim modeli olmadığı gibi kentlere özgü özellikler (sosyal ve kültürel) ve bu özelliklerde zamana bağlı olarak ortaya çıkan değişim yönetim kültür ve biçimlerine etki etmektedir. Bu çalışma şehircilik ve bölgesel planlama disiplini perspektifi ile metropoliten kent planlamasının ana belirleyeni olan metropoliten kent yönetimi sürecinde yönetimin organizasyon boyutuna odaklanmıştır. Sosyoloji biliminin konusu olan iletişim ve organizasyonel iletişim ile yönetim bilimlerinin konusuna giren organizasyonel eşgüdüm kavramlarının kentsel yönetim modeli üzerinde incelenmesi amacıyla bu alanlardaki kuramsal ve kavramsal çalışmalardan yararlanılmıştır. İstanbul örneğinde metropoliten kent yönetimi organizasyonu büyükşehir belediyesi modelidir. Bu modelin organizasyonel gelişimi, mekansal planlama belirleyeni çerçevesinde analiz edilmiştir. Bilişim teknolojilerinin organizasyonel iletişim ve buna bağlı eşgüdüm süreçlerine olan etkileri örnek alan çalışmasında ortaya çıkarılmıştır. Bu çalışma uzun yıllardır bir çok bilim insanı ve uygulamacı tarafından dile getirilen eşgüdüm sorunlarının çözümüne yardımcı olacak daha kapsamlı çalışmaların gerçekleştirilmesi için bir ön çalışma niteliğindedir. Çalışmada varılan sonuçlardan biri; İstanbul’da metropoliten kent yönetim modeli olarak uygulanmakta olan büyükşehir belediyesinde, planlama birimlerinin yönetsel eşgüdüm stratejilerine uygun olarak süreç içinde yönetsel olarak bir araya gelmesine karşın büyüyen organizasyon yapısı ve departmanlaşma sonucu eşgüdüm sorunlarındaki artıştır. Buna karşılık süreç içinde eşgüdüm faaliyetlerinin bilişim teknolojileri eksenli olarak uygulanmakta olduğu anlaşılmıştır. Bu alanda bilişim teknolojileri kullanımının rasyonel olarak gerçekleşmesi halinde hem planlama faaliyetlerindeki eşgüdüm sorunun teknik boyutları, hem de büyükşehir belediyesindeki diğer birimler ile ilgili yönetsel iletişim sorunları, artan organizasyon büyüklüğüne rağmen azabilecektir. Bilişim teknolojileri eksenli eşgüdüm çalışmalarının sonuçları metropoliten kentte yaşayanlara hizmetlerin elektronik ortamda sunulması (e-belediye) için gerekli bilgi altyapısının hazırlanmasına da katkıda bulunacaktır.
Metropolitan cities all over the world are localities where high density population live and producer services like finance and ICT investments’ spatially concentrate. There is no unique and international model for spatial management. The transformation of local cultural differentiations and social diversites reflect the management cultures and forms. This study is focused on organizational issues in metropolitan management processes, the main determinant of metropolitan planning with the pespective of urbanism and regional planning disciplines. Research for the effects of communication and specially organizational communication (topics of sociology) and organizational coordination (topic of managerial sciences) on urban management models, is based on both conceptual and theoretical frameworks in these areas. In Istanbul case, the metropolitan urban management model is metropolitan municipality model. The organizational development of this model is tried to be analysed in the frame of spatial planning determinant. The impact of ICT on organizational communication and coordination processes are tried to be found in this case. Actually this study can be assesed as a prestudy helping for realisation of integrated studies about coordination problems, many scientists and practitioners mention for many years. During the units related with spatial planning have been joining together as a managerial coordination strategy (which is a positive issue), need for coordination between units have been increasing as a result of depatmentalisation and increase in organization size and structure. Nevertheless, it is observed that the coordinative activities have been implemented in the light of ICT. If the ICT implementations for coordination realized rationally, the outputs of this process would have plural solutions. These are the technical aspects of coordination activites within the spatial planning and managerial communication problems between the other units of metropolitan municipality in response to the inceasing size of organization. Meanwhile, outputs of these activities are inputs for preparing informational infrasturucture for e-municipality activities at the same time.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Metropoliten Kent Yönetimi, Organizasyonel İletişim, Metropolitan Urban Management, Organizational Communication
Alıntı