Durumcu Enternasyonel Ve 1960’lardaki Radikal Mimarlık

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-01-08
Yazarlar
Ertaş, Hülya
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
1960’lardaki entellektüel ve avangart gruplar arasında Durumcu Enternasyonel özel bir konuma sahiptir. İdeallerini ifade ettikleri keskin politik çıkışları ve eylem çağrıları durumcuları 1960’ların önemli figürlerinden yapmıştır. Kapitalist toplum ve gündelik yaşam üzerin geliştirdikleri eleştiriyle Durumcu Enternasyonel bireylerin kolektif olarak yarattıkları tamamen yeni bir dünya düzeni önermiştir. Marksist bir perspektifle bu yeni dünyanın detaylarını (üretim-tüketim mekanizmaları, şehircilik, insanlar arası ilişkiler, vs) ve bu dünyayı oluşturmanın yollarını ortaya koymuşlardır. Durumcu Enternasyonel’in fikirleri yalnızca sanatta yankı bulmadı. Grup mimarlık ve kentleşme üzerine de kuramlar geliştirdi. Gündelik yaşam ve onun kente ve mimarlığa etkisi üzerine Durumcu Enternasyonel’in ürettiği söylem, 1960’lardaki mimari söylemi etkiledi. Grubun dünyayı kavrayışından ve ortaya sürdüğü kavramlardan yola çıkılarak tasarlanan kağıt mimarlığı radikal olarak tanımlamak doğru olacaktır. Başka bir dünyanın mümkün olduğunu öne süren ve bunun için toplumda radikal bir değişim arzulayan bu projelerin incelenmesi Durumcu Enternasyonel’in 1960’lardaki mimarlık söylemi üzerindeki etkisini ortaya koymaktadır. Durumcu Enternasyonel üyelerinden Constant’ın tasarladığı New Babylon, durumcu fikirlerin mimarlık üzerine etkilerini en doğrudan yansıtan projedir. Yona Friedman tasarımı Spatial City, Cedric Price tasarımı Fun Palace ve Archigram tasarımı Plugi-n City projelerinin New Babylon ile karşılaştırılması bu radikal mimarlıklar arasındaki benzerlik ve farklılıkları göz önüne serer.
In decade of the 1960’s, among the group of intellectuals and avant-gardes, Situationist International has played a special role. Their sharp political manifestations of their ideals and calls for action make situationists active figures in 1960’s. Developing a critique on the capitalist society and everyday life, Situationist International proposed a revolution in everyday life. Situationist International envisioned a new world order that would be created collectively. Through a Marxist perspective this new world order was described in details (of production-consumption mechanisms, urbanism, relations among men, etc) and ways to reach it were introduced. The ideas of Situationist International were not projected only upon artistic production. It proposed theories on architecture and urbanism as well. The discourse Situationist International developed on everyday life and its impacts on city have affected the architectural discourse of 1960’s. It would be appropriate to recall the architecture derived from the concepts put forth by Situationist International and its conception of the world as radical architecture. A deep investigation into these projects, which suggest that another world is possible and for this purpose propose a radical change in the social life, reveals the impacts of Situationist International on the architectural discourse of 1960’s. New Babylon by Constant, who was a member of the Situationist International, reflects the impacts of situationist ideas on architecture most directly. Comparing Spatial City by Yona Friedman, Fun Palace by Cedric Price and Pulg-in City by Archigram with New Babylon, the similarities and differences between these radical architectures are shown.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
Durumcu Enternasyonel, 1960’lar mimarlığı, Marksizm, Situationist International, Architecture of the 1960’s, Marxism
Alıntı