Farklı Ortam Koşullarında Nisin, Lizozim Ve Bazı Bitkisel Kaynakların Küf Gelişiminin Kontrol Altına Alınması Üzerine Etkileri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Üstünkol, Nihan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada lizozim, nisin, bitkisel kaynaklı toz tarçın ve GSE gibi doğal koruyucuların Aspergillus flavus 3024 ve Aspergillus parasiticus NRRL 2999 küfleri üzerindeki inhibisyon etkileri araştırılmış ve küfler üzerinde etkili olduğu tespit edilen toz tarçın ve GSE’nin, farklı pH değerlerinde ikili kombinasyonlarının ve K-sorbat ile kombinasyonlarının gösterecekleri etkilerin gözlenmesi için Tepki-Yüzey Yöntemi kullanılarak deney planları hazırlanmıştır. Deneysel çalışmalarda, GSE-toz tarçın etkileşimlerinin her iki küf üzerinde de önemli bir farklılık yarattığı; toz tarçın, K-sorbat ve pH’nın bağımsız değişkenler olduğu deney planlarında ise; A.flavus 3024 gelişimi üzerinde toz tarçın-pH etkileşimlerinin önemli bir farklılık yarattığı gözlenmiştir. Aflatoksin oluşumunun incelendiği deney planında ise, GSE’nin her iki test kültürü tarafından oluşturulan aflatoksin üzerinde de önemli düzeyde etkili olduğu gözlenmiştir. Tarçın-pH etkileşiminin sadece A. flavus 3024 küfünün aflatoksin oluşturması üzerinde, GSE-Tarçın etkileşiminin ise A. parasiticus NRRL 2999 küfünün aflatoksin oluşturması üzerinde etkilerinin olduğu görülmüştür.
In this study the inhibiting effects of natural preservatives like lysozyme, nisin, cinnamon powder and GSE on Aspergillus flavus 3024 and Aspergillus parasiticus NRRL 2999 moulds are researched. Next, an experiment plan have been produced using the Response–Surface Methodology to observe the effects on mould of combination of cinnamon powder and GSE on different pH levels and their combination with K-sorbate, which is known to be effective on moulds. The statistical analysis done after the execution of studies on both type of moulds show that the cinnamon powder – GSE interaction make a significant difference in the conclusive model. The study done on the effects of cinnamon powder, K-sorbate and pH on moulds show that on the growth of A. flavus 3024 cinnamon powder-pH interactions create a significant difference. In the aflatoxin experiments, on both type of moulds show that GSE makes a significant difference on the production of aflatoxin. Cinnamon powder – pH interaction makes a significant difference on the aflatoxin production of A. flavus 3024, and GSE- Cinnamon powder interaction makes a significant difference on the aflatoxin production of A. parasiticus NRRL 2999.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Küf, antimikrobiyal, nisin, lizozim, bitkisel kaynaklı antimikrobiyal, Mould, antimicrobial, nisin, lysozyme, plant source antimicrobial
Alıntı