Plakaların Yorulması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Orhan, Tolga
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Yapmış olduğum bu çalışmada en genel tanımıyla kompozit plakaların yorulması incelenmiştir. Çalışmanın ilk bölümlerinde genel anlamda kompozit malzemeler tanıtılmış, onların yapısal davranışları incelenmeye çalışılmıştır. Daha sonra kompozit malzemelerin yorulma mekanizmaları hakkında incelemeler yapılarak, kompozit malzemelerin metallerin yorulma mekanizmalarından farklı yönleri ortaya konulmuştur. Yorulma mekanizması hakkında genel bilgilere sahip olduktan sonra, yorulma modellemesi üzerinde durulmuş ve “artakalan rijitlik” modeli üzerine çalışmalar yapılmıştır. Yapılan analitik çalışmaların ardından “Ansys 8.0 Workbench” analiz programı kullanılarak oluşturulan kompozit plaka modelinin yorulma-ömür analizleri yapılarak elde edilen veriler, “artakalan rijitlik” hasar modeliyle karşılaştırılmıştır.
In this study, fatigue behaviour of composite plates is studied. In the first parts of the study, the composite materials are defined, and we got the information about their properties. In addition to this, the fatigue damage progress is presented and we realize the differences between metals and composites. Moreover some damage models are introduced and we choose one of them that is called “residual stiffness model”. Then this model is presented in details. The aim is to get some calculations about the fatigue life by using the “residual stiffness model”.At the end of the study, a computer analysis programme which is called“Ansys 8.0 Workbench” was used and the results of this programme were compared with our solution results to get an accurate conclusions.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Yorulma, Kompozit, Hasar Modellemesi, Rijitlik, Plaka, Fatigue, Composite, Damage, Residual stiffness, Plates
Alıntı