Organizasyonel Davranış Modellerinin Sayısallaştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Akkoyunlu, Ülke
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışma ile, organizasyonel davranış modelleri ve bu modellerin sayısallaştırılması incelenmiştir. Tez kapsamında, organizasyonel davranış ile ilgili bilgiler, yönetimin ve organizasyonel davranışın tarihsel gelişimi, organizasyonel davranışı etkileyen faktörler (motivasyon, ödül sistemleri, algılama, davranış, kişisel farklılıklar, öğrenme, liderlik, yetkilendirme, katılım, grup davranışı, değişim ve etkileri) ve sayısallaştırma ile ilgili olarak bir model ele alınmıştır. Dört farklı şirkette, mevcut organizasyonel davranışı belirleyebilmek için anketler yapılmıştır. Organizasyonel davranış modelleri dahilinde otokratik, gözetici, destekleyici ve grupsal modeller araştırılmıştır. Ankette yer alan soruların her birinin dört cevabı bulunup, bu cevaplardan herbiri farklı bir modeli temsil etmektedir. Anketi cevaplayan her kişinin puanı hesaplanmış ve daha sonra, şirket geneli için ortalam bir puan hesaplanmıştır. Daha sonra ise, organizasyonun ortalama puanına göre davranış modeli tespit edilmiştir.
The main idea of this study is organizational behavior models and how to get numerical results from them. Within my thesis, organizational behavior concepts, a historical framework, factors that afect organizational behavior (motivation, reward systems, perception, behaviors, individual difference, learning, leadership, empowerment, participation, group behavior, change and its effects) and a model to get numerical results are examined. A survey is applied in four different companies in order to determine the organizational behavior. Autocratic, custodial, supportive and collegial models are the four organizational models that are in dept examined. Within the survey, each of the questions have four answers, and these four answers represent an organizational behavior model. The answers of the individuals are calculated and manipulated in order to get an average number for the organization. At the end, according to the average number of an organization, an organizational behavior is determined.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
Anahtar kelimeler
Organizasyonel Davranış, Modeller, Sayısallaştırma, Otokratik, Gözetici, Destekleyici ve Grupsal Modeller, Organizational Behavior, Models, Getting Numerical Results, Autocratic, custodial, supportive and collegial models
Alıntı