Farklı Mimari Dillerde Fraktallere Dayalı Form Üretimi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Gözübüyük, Gaye
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bilgisayar destekli tasarım kavramı, bu kavram yardımıyla geliştirilen tasarım yaklaşımları ve mimari temsil yöntemleri, günümüz mimarlığını birçok yönden etkilemektedir. Tez çalışması kapsamında mimari tasarımda uyum kavramı bilgisayar destekli mimari tasarım alanıyla birlikte ele alınmıştır. Bu bağlamda fraktaller ve mimari tasarım konusu incelenmiş ve fraktallerden yararlanılarak form alternatifleri geliştirilmesi hedeflenmiştir. Özgün mimari dili olan yöresel mimarilerde, bölgenin karakteristiğinin fraktal kavramı bağlamında tanımlanması ve bu karakteristiğe uygun yeni formların oluşturulması amaçlanmıştır. Tezin ilk bölümünde çalışmanın amacı ve kapsamı açıklanmış ve izlenen yöntemden bahsedilmiştir. Sonraki bölümlerde sırasıyla; fraktal ve fraktal geometri kavramları incelemiş, fraktal türleri ve üretim yöntemleri ele alınmış ve mimarlık ve fraktal geometri ilişkisi irdelenmiştir. Yapılan alan çalışmasında, fraktal geometri, mimarlık ve yöresel mimari dillerin özgünlüğünün sürdürülebilmesi düşüncesinden yola çıkılarak dokuyla uyumlu form alternatiflerinin oluşturulması süreci açıklanmış ve Türkiye’nin farklı iki yöresel mimari karakteristiğine sahip olan Mardin ilinde ve İstanbul’daki Kariye semtinde uygulamalar yapılmıştır. Sonuç bölümünde ise, form üretim süreci doğrultusunda izlenen yaklaşımın uygulanabilirliği, yapılan uygulamalarda elde edilen sonuçlar ve ileriye dönük çalışmalarda neler yapılabileceği üzerinde durulmuştur.
Computer aided architectural design concept, design approaches and architectural design methods that have been developed with this concept, affect contemporary architecture in various ways. In the scope of the thesis study, harmony in architectural design is discussed with computer aided architectural design area. In this sense, fractals and architectural design subject were examined, and generating form alternatives via the use of fractals, was targeted. In the local architecture which have own peculiar architectural language, describing architectural characteristic of the area in the context of the fractals and generating new forms according to the characteristic is aimed . In the first part of the study, aim and scope are stated and the method that was followed is mentioned. In the following stages, fractals and architectural design subject are examined, fractal types and generation methods are discussed and the relationship between architecture and fractal geometry is considered. In the field study, the process for generating alternative forms, which are in harmony with the pattern, is explained in accordance with fractal geometry, architecture and sustainability of originality of local architectural language. In the field study, applications are made in two regions, which have different local architectural characteristic of Turkey; Mardin city and Kariye district located in Istanbul. In conclusion, applicability of the approach that was used in form generation process, results obtained by applications and feasible studies that could be done with this approach in the future are considered.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Bilgisayar destekli mimari tasarım, Fraktal Geometri, Mimari Diller, Form Üretimi, Computer Aided Architectural Design, Fractal Geometry, Architectural Languages, Form generation
Alıntı