Firma Yetkinliği Ve Organizasyonel Öğrenme İle İlişkisinin Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-07-02
Yazarlar
Çakrak, Dursun
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Türkiye’de çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 103 firmanın, yetkinlikleri, organizasyonel öğrenme yeteneği, firma yapısı, içinde bulundukları çevrenin cömertlik ve belirsizlik durumları ele alınarak çoklu doğrusal regresyon analizi yardımıyla bir model oluşturulmuştur. Firmanın organizasyonel öğrenme seviyesi, dört ana başlık altında değerlendirilmiştir. Bunlar yönetimsel bağlılık, sistem perspektifi, açıklık ve deneme ve bilgi transferi ve entegrasyondur. Firma yapısı incelenirken, kararların merkeziliği (merkezkaçlık), işlerin belirlilik durumu, yönetici davranışları (delegasyon) ve stratejik karar verme durumu gibi değişkenler ele alınmıştır.
In this study, i investigate 103 firm’s competences, organizational learning capability, company structure, munificiency of the environment, uncertainty of the environment these firms are operated in various sectors in Turkey and generate a model using multiple linear regresssion analysis. Firm’s organizational learning level evaluate under four main title. These are managerial commitment, system perspective, openness and experimentation and knowledge transfer and integration. While analysing firm’s struture, centrality of the decision, decentralization of decision, certainty of business, delegation and manager’s strategic decision making situation are discussed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Yetkinlik, temel yetkinlik, firma yetkinliği, organizasyonel öğrenme, öğrenen organizasyonlar, yetkinlik güçlendirme, Competence, core competence, firm’s competence, organizational learning, learning organizations, competence development.
Alıntı