Polipirol Miktarının; Pan/ppy Kompozit İnce Filmlerin Kristal Yapısı, Mekanik Ve Elektriksel Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Bakkalcı, Gamze
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, farklı polimerizasyon yöntemleriyle akrilonitril ve pirol kopolimer ve kompozitleri oluşturulmuştur. Bu kompozitlerden (<30&#956;m) kalınlığındaki ince filmler hazırlanmıştır. Pirol miktarının kompozit ve ince filmlerin yapısındaki etkisi incelenmiştir. İletken polimer olan pirolün poliakrilonitrilin kristal yapısına etkisi incelenmiştir. Buna göre yarıkristal yapıya sahip poliakrilonitril polipirolün amorf yapısının etkisiyle kristallikten uzaklaşarak amorf bir yapıya kaydığı gözlenmiştir. Bu etkileşim X-ışını difraksiyonu ölçümleriyle doğrulanmıştır. Ayrıca bu etkileşimin mekanik özlellikleri üzerindeki etkisi dinamik mekanik ölçüm cihazıyla (DMA) incelenmiştir. Sonuç olarak uygulanan kuvvete karşı çekme-kopma grafikleri ve modulusun sıcaklığa bağlı değişim grafikleri oluşturulmuştur. Modulus değerleri ve Tg sıcaklığı polipirol etkisiyle değişiklik göstermiştir. Yüzey karakerizasyonu için taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile çalışılmıştır. Ve polipirolün karnıbahar yapısının mekanik özelliklerini zayıflatıcı etkisi olduğu gözlenmiştir.
In this study, three types of polymerization techniques were performed and, Py content effect on composite and thin films structure is investigated. Obtained copolymers and composites prepared as thin film thickness <30&#956;m. And also PPy effect on PAN crystallinity is investigated. Based on the results, semicrystalline structure of PAN shifts as a amourph structure because of PPys’ amourph structure. This interaction is verified with X-Ray diffraction measurements. And also this interaction is investigated with dynamic mechanical analayzer, to find out the influence on the mechanical behaviours. Stress-strain graphics and temperature dependence on modulus is investigated. There are certain differences while Py content changes.PAN-PPy composites and thin films are prepared and electrical properties are characterized with electrochemical impedance spectroscopy. Field Emission Scanning Electron Microscopy (FE-SEM), is studied for surface and morphology characterization. And as a result the cauliflower structure is the reason being detrimental to the mechanical properties.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Dinamik mekanik analiz, PAN/PPy ince film kompozit, mekanik özellikler, çekme uzama eğrileri, Tg, kristalinite., Dynamic mechanical analysis, PAN/PPy composite thin films, mechanical properties, stress strain curves, Tg, crystallinity.
Alıntı