İş Süreçlerinin Haritalanması, İyileştirilmesi Ve Bir Envanter Kontrol Sistemine Uygulanması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Avşar, Dilara
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu yüksek lisans tezinde süreç yönetiminin gelişimi ve tanımları yapıldıktan sonra süreç analiz ve geliştirme çalışmalarında yaygın bir şekilde kullanılabilecek bir süreç geliştirme metodolojisi çeşitli yönleri ile anlatılmıştır. Söz konusu metodoloji, süreç yönetimi için şirketlerde kurulacak fonksiyonlar arası ekiplerin yaygın bir şekilde kullanabilecekleri bir yaklaşım gerektirmektedir. Bu çalışmada iş süreçlerini yönetmek ve gerektiğinde iyileştirmek isteyen firmaların nasıl bir yöntem izlemeleri gerektiği anlatılmıştır. Ayrıca tezin sonunda süreç haritalama ve iyileştirme uygulamaları ile envanter kontrolünün (stok veri doğruluğunun) sağlanması ile ilgili olarak bir uygulama çalışmasına yer verilmiştir. Bu bölümde bir şirket bünyesindeki mevcut süreçler ayrıntılı bir biçimde analiz edilmiş, aksayan noktaları bulunmuş ve yeni süreçler oluşturulmuştur. Sonuç bölümünde de eski süreçlerden yeni süreçlere geçişle oluşan iyileştirmeler ortaya konulmuştur.
In this study, after development of process management and definitions were explained, a process management methodology which can be widely used in process analysis and improvement studies, was described with all characteristics. This methodology requires an approach that can be used by process management teams which are established between functions in the firms. In this study, it is discussed that how the firms, which would like to manage and improve their internal business processes, should follow a methods. At the end of the study, an emprical case that is about obtaining stock control (stok data accuracy) with applications of process mapping and improvement, takes part. Current processes in the firm are throughly analyzed, disconnect points are identified and new processes are developed. Improvements accomplished through transitioning from old processes to these new developed processes are demonstrated.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Süreç, Süreç Yönetimi, Süreç Yenileme, Süreç Haritalama, Stok, Process, Process Management, Process Reengineering, Process Mapping, Stock
Alıntı