Datça Bölgesindeki Volkanik Tüflerin Yapı Malzemesi Olarak Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Akgül, Esra
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Datça bölgesindeki volkanik tüflerin yapı malzemesi olarak değerlendirilebilmesi için puzolanik aktivite özelliğinden yararlanarak elde edilen ürünlerin mekanik, fiziksel ve minerolojik özelliklerinin araştırılması ve incelenmesi amaçlanmıştır. İ.T.Ü Mimarlık Fakültesi Yapı Malzemesi Laboratuarında TS 25 (Tras)’e göre puzolanik aktivite deneyi ve kimyasal analizler yapılmıştır. Ön deneyler sonucunda puzolanik özelliğe sahip olduğu anlaşılan Datça bölgesinde aktoprak olarak adlandırılan zemin malzemesinin, puzolanik aktivitesinin geliştirilmesi amacıyla deney programı doğrultusunda kür koşulları (sıcaklık, süre, nem), madde miktarı ve su oranları değiştirilerek aralarındaki farklar sayısal veriler ve grafiklerle tesbit edilerek ve en uygun üretim koşulu saptanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, farklı karışım oranlarında hazırlanan kireç-Datça toprağı ve sudan oluşan karışım numunelerin, zamanla (7., 28. ve 90. gün) ve etüv sıcaklığının artmasıyla (55ºC, 70 ºC ve 90 ºC) gerek fiziksel gerekse mekanik dayanımda artış kaydedilmiştir. Deneysel çalışmaların sonucunda, Datça toprağının; tarihi binaların onarımında veya çevre yapıların yapımında kullanılmak üzere mukavemeti yüksek olan kireç-puzolan harç, sıva malzemesi ve hafif yapı tuğlası gibi yapı malzemesi olarak değerlendirilebileceği düşünülmektedir.
The objective is to research and examine the mechanical, physical and mineralogical characteristics of the materials obtained by utilizing the pozzolanic activity of the volcanic tufa in the vicinity of Datça in order to make use of it as a construction material. Pozzolanic activity test and chemical analysis were carried out according to TS 25 (Tras) in the Construction Materials Laboratory of İ.T.U. Faculty of Architecture. In order to enhance the pozzolanic activity of the soil material called Aktoprak (White-soil) in Datça which is found to have pozzolanic activity after preliminary tests, curing conditions (temperature, duration, moisture), material quantity and water concentrations were altered and the most appropriate production condition was found by determining the differences in numerical data and graphs. As a result of the analysis, an increase was determined both in physical and mechanical strength in time (7th, 28th and 90th day) and with the increase in the stove temperature (55 oC, 70 oC and 90 oC) of the mixture samples, formed in different concentrations, consisting of lime-Datça soil and water. As a result of the experimental studies, it is thought that the soil of Datça can be utilized as construction materials such as lime-pozzolana mortar, plaster material and light building brick.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
puzolan, puzolanik aktivite, dayanım, pozzolana, pozzolanic activity, strength
Alıntı