Türkiye'de Yeni Bir Bölgesel Politika Aracı Olarak Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı

thumbnail.default.placeholder
Tarih
2014-02-26
Yazarlar
Gelici, Zeynep
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bölgesel dengesizlikleri azaltmak için uygulanan bölgesel politikalar ve politika araçları dönemsel farklılıklar göstermektedir. Ülkemizde Avrupa Birliği’ne uyum ve dünyada değişen koşullarla birlikte yeni bölgesel politika araçları gündeme gelmektedir.Türkiye’de yeni politika araçlarından biri Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı’dır. Farklı kalkınma planı dönemlerinde öngörülen az gelişmiş bölgelerde büyüme kutbu yaratma politikasını uygulamak için ilk kez 9. Kalkınma Planı döneminde ortaya konulmaktadır. Tez kapsamında, ülkemizde bölgesel gelişme politikalarının ve politikaların uygulanmasında kullanılan politika araçlarının geçirdiği değişim vurgulanmaktadır. Yeni bölgesel politika araçlarından biri olan Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı’nın temel özellikleri incelenerek, programın ortaya çıkışı süreci, cazibe merkezi seçim kriterleri ve projeleri, program kapsamında yaşanan sorunlar, programın yereldeki etkileri ve beklentiler, diğer politika araçlarından hangi yönleriyle farklılaştığı ve programın kurumsal çerçevesi ilgili aktör görüşleri üzerinden değerlendirilmektedir.
Policies implemented to alleviate regional inequalities exhibits periodical variation. Today, in the context of European Union harmonization process and transforming global conditions, new regional policy tool are being brought forward. In Turkey one of the new of policy tools is the program of subsidizing centers of attraction. The policy of creating growth poles in the less developed regions is firstly put forward in the 9th Development Plan. In this thesis, the transformation of the regional development policies of our country and of the policy tools used to implement them are emphasized. The new regional policy tools is one of the attractions support the program’s main feature examining the program s engendering process, the center of attraction election criteria and projects, the program covered the problems in the program’s local on the effects and expectations, other policy instruments which of the aspects difference and program’s specifies institutional frameweork related actin views booted being evaluated.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014
Anahtar kelimeler
Bölgesel Politikalar, Bölgesel politika araçları, Bölgesel kalkınma, Büyüme merkezleri, Cazibe merkezleri, Regional policies, Regional policies tools, Regional development, Growth centers, Attraction centers
Alıntı