Belirsizlik Altında Yatırım Kararlarının Verilmesi – Türkiye Örneği:bulanık Küme Yaklaşımı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Küçük, Ali Erhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışmasında Türkiye’deki özel sektör yatırımlarını belirleyen faktörler ortaya çıkarılmış ve bu faktörler arasında makroekonomik ve siyasi istikrarsızlığın neden olduğu belirsizlik unsurunun yatırımlar üzerindeki rolü ve önemi incelenmiştir. Literatürde yapılmış olan çalışmalardan çok farklı olarak bu belirsizlik etkisinin açığa çıkarılmasında Bulanık Mantık (Fuzzy Logic) teorisi kullanılmıştır. Bulanık Mantık teorisi kullanılarak belirsizlik altında yatırım yapma istekliliği (wti) indeksi oluşturulmuştur. wti indeksi değerleri, kurulmuş olan yatırım talep denklemine dahil edilmiştir. Bu wti indeksinin anlamlılığı test edilmiştir Elde edilen ampirik sonuçlara göre belirsizlik altında yatırım yapma istekliliğindeki değişimlerin kısa dönemde yatırım talebi üzerinde oldukça anlamlı etkileri bulunmuştur. Yine sermaye maliyetini gösteren değişkenin de hem kısa dönemde hem de uzun dönemde istatistiki açıdan anlamlı negatif etkileri olduğu gözlemlenmiştir.
In this study the role of macroeconomic and political uncertainty is investigated. Unlike the existing practice in literature Fuzzy Logic theory is used to model uncertainty. An index, called willingness to invest (wti), is developed by basing upon the Fuzzy logic fundamentals. The wti index is included into an emprical investment model. The significance of the wti index is statistically tested in a mainstream neoclassical investment model. Emprical results show that changes in the willingness to invest of investors play a significant and positive role in the investment demand in the short run. Additionally, it is also investigated that the cost of capital has great significantly negative effects in the investment demand both in the long run and short run.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Yatırımlar, Belirsizlik, Bulanık Mantık, Investment, Uncertainty, Fuzzy Logic
Alıntı