Yeşil Alan Kullanım Özellikleri Ve Tercihleri (ataköy, Beşiktaş, Zeytinburnu Örneği)

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kısar, Elif
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Ataköy, Beşiktaş ve Zeytinburnu’nda belirlenen çalışma alanlarında yaşayanların yeşil alan kullanım özellikleri, kullanım amaçları ve tercihlerinin saptanması, yeşil alanlardan memnuniyet düzeyinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, 6 bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, çalışmanın amacı ve önemi, çalışmanın kapsamı ve izlenen yöntemler açıklanmıştır. İkinci bölümde, yeşil alan kavramı üzerinde durulmuş ve yeşil alanların işlevleri, kentsel yeşil alan tipleri ve yeşil alan düzenleme esasları tanımlanmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde, çevre, davranış, memnuniyet ve rekreasyon kavramları ve etkileşimleri açıklanmıştır. Dördüncü bölümde, İstanbul genelindeki yeşil alan olanaklarının büyüklükleri, türleri ve işlevleri incelenmiştir. Çalışmanın beşinci bölümünde, araştırma alanı olarak seçilen konut alanlarının genel özellikleri, yeşil alan olanakları verilmiş, bu alanların, hangi özelliklerinden dolayı araştırma alanı olarak seçildiği belirtilmiş ve araştırma alanında gerçekleştirilen anket çalışmasından elde edilen veriler açıklanmıştır. Altıncı ve son bölümde ise, anket çalışmasından elde edilen veriler değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır.
Main of this study, is to determine the characteristics of usages and preferences of green areas and to define the satisfaction level of the users. This study consists of six chapters. In the first chapter, the aim, the context and the methodology of the study are expressed. The concept of green area and the functions, the types and the organization procedure of green areas are emphasized in the second chapter. The third chapter of this study includes environment, behavior, satisfaction and recreation concepts and the interactons between them. In the fourth chapter, the opportunities, sizes, functions and distributions of the green areas in İstanbul are examined. For the determination of the characteristics of the usage of the green areas and the satisfaction levels of the users, social survey is made, on the residential areas that differentiate with their urban development processes and socioeconomic structures. Main characteristics of the study’s chosen cases among residential areas and the opportunities for green areas in them, are explained and the data of the social survey is expressed in the fifth chapter. Finally, the data of the social survey is interpreted and evaluated.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Yeşil Alan, Rekreasyon, Memnuniyet, Yeşil Alan Memnuniyeti, Green Areas, Recreation, Satisfaction, Green Area Satisfaction
Alıntı