Penıcıllıum Verrucosum’un Siyah Ve Yeşil Zeytinlerde Okratoksin A Ve Sitrinin Üretme Yeteneğinin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Zorlutuna, Duygu
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Zeytin, ülke ekonomisi ve halkımızın beslenmesi yönünden önemi büyük tarımsal bir ürünümüzdür. Zeytin üretimi sırasında yüzeyde gelişen toksijenik küfler, mikotoksin adı verilen sekonder metabolitleri üretebilirler. Zeytinlerde Penicillium türü küflerin dominant olduğu saptanmıştır.Çalışmada materyal olarak kullanılan çekirdeksiz, konserve, siyah ve yeşil zeytinlerde P. verrucosum tarafından okratoksin (OTA) ve sitrinin (CIT) oluşumu üzerine sıcaklık ve süre etkisi incelenmiştir. 15ºC, 20ºC ve 25ºC’de inkübe edilen besiyerlerinde P. verrucosum’un geliştiği ve CIT ürettiği tespit edilirken, yalnız 25ºC’de OTA’ya rastlanmıştır. Siyah ve yeşil zeytinler, P. verrucosum ile 106 spor/ml olacak şekilde aşılanmıştır. 20ºC ve 25ºCde 30 gün süre ile inkübe edilmiştir. İnkübasyon süresince belli aralıklarla OTA ve CIT analizleri yapılmıştır. 20ºC ve 25ºC’de inkübe edilen zeytinlerde 7., 14., 18., 21. ve 30. günlerde HPLC ile yapılan analizler sonucunda, siyah ve yeşil zeytinlerde OTA miktarının 21. günde en yüksek değerde olduğu bulunmuştur. 3., 7, ve 14. günlerde TLC ile yapılan CIT analizleri sonucunda, 25ºC’de inkübe edilen yeşil zeytinlerde CIT oluştuğu ve zamana bağlı olarak artış gösterdiği tespit edilmiştir.
Olive is an important agricultural product for the nutritional benefits and national economy. During table olive production the toxigenic moulds grow on saline surface can produce seconder metabolites called as mycotoxin. It is determined that, the genus Penicillium dominate in olives. In this study; the effects of temperature and time parameters on OTA and CIT production of P.verrucosum in stoneless, sterilized, black and green olives were investigated. P. verrucosum growing and CIT were determined on the media incubated at 15ºC, 20ºC and 25ºC, OTA was determined only the media incubated on 25ºC. Black and green olives were inoculated with P. verrucosum at the amount of 106 spore/ml. Then they were incubated for 30 days at 20ºC and 25ºC. OTA was detected in olives with HPLC at the end of 7., 14., 18., 21. and 30. days of incubation period. OTA formation in black and green olives was found to have maximum values for 21. days. CIT was analysed with TLC at the and of 3., 7. and 14. days of incubation period. CIT was detected in green olives incubated at 25ºC with an increasing value depending on the time.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Penicillium verrucosum, zeytin, okratoksin A, sitrinin, Penicillium verrucosum, olive, ochratoxin A, citrinin
Alıntı