Uv İle Kürlenmiş Akrilat Oligomerlerinin Enzimatik Biyobozunurluğunun İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-07-05
Yazarlar
Aktürk, Ayşen
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Her gün kullanılmakta olan sentetik polimerlerin yapısına oligomer katılması ile polimerin biyobozunurluğunu değiştirebilmektedir. UV ile kürlenen reçineler kaplama endüstrisi, grafik sanatları ve mikroelektronik gibi pek çok alanda kullanılırlar. UV ile kürlenen sistemler kürlenmiş filmin özelliklerini belirleyen oligomerleri ve ko-monomerleri içerirler. Hiper dallanmış polimerler UV ile kürlenen sistemlerde oligomer olarak kullanılmaktadırlar. Sunulan tez çalışmasında UV ile kürlenen akrilat oligomerlerinin yapısına hiper dallanmış poliester akrilat oligomerlerinin eklenmesinin biyobozunurluk üzerindeki etkisi Fourier Kızılötesi Dönüşüm Spektroskopisi (FTIR), Diferansiyel Termogravimetri (DTG) ve Diferansiyel Tarama Kalorimetresi (DSC) eğrileri ile izlenmiştir ve biyobozundurma çalışmalarında kullanılan polimerlerin enzimatik etkilere karşı dayanıklılığı saptanmıştır.
Synthetic polymers are used in daily life for many applications and their biodegrability can change by means of adding oligomers to their chemical structure. UV curable resins are being used in various applications mainly in the coatings industry, graphic arts and microelectronics. UV curable composition contains oligomers and co-monomers, which determine the properties of cured films. Hyperbranched polymers have been considered for use as oligomers in radiation curable systems. The enzymatic degradation of these polymers has been monitored by means of Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), Differential Thermogravimetry (DTG) and Differential Scanning Calorimetry (DSC). The enzyms’ effects on the polymers used in biodegradation study were investigated.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
Akrilat polimerler, Biyobozunma, Enzimler, Acrylated polymers, Biodegradation, Enzymes
Alıntı