Trız: Yaratıcı Problem Çözme Teorisi Ve Diğer Problem Çözme Yöntemleriyle Karşılaştırma

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Şener, Serbülent Dirim
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Çağdaş dünyada üretken, verimli ve karlı işler kurarak yüksek rekabet ortamında hayatta kalabilmek ve istek ve gereksinimlerin hızlı değişkenliğine ayak uydurmak için teknolojik ve bilimsel gelişmeleri üretmek veya yakından takip ederek uygulamak gerekmektedir. Sürekli geliştirilmesi ve farklılaştırılması gereken ürünler, hizmetler ve bunlarla ilgili süreçler giderek zorlaşan teknik ve teknik olmayan problemleri ortaya çıkarmaktadır. Geleneksel yöntemlerle çözülemeyen bu problemlerin üstesinden gelmek için yenilikçi ve yaratıcı bakış açısına ihtiyaç vardır. Zor yaratıcı problemlerin çözümünü kolaylaştırmak ve tüm insanlığın bu kolaylıktan yararlanmasını sağlamak isteyen G. Altshuller tarafından geliştirilen TRIZ (Yaratıcı Problem Çözme Teorisi) bu ihtiyacı karşılamayı amaçlamaktadır. Özellikle yenilikçi problem çözme felsefesine sahip olması, geniş bir bilgi kaynağı kullanımını olanaklı kılması ve sistematik yaklaşımıyla diğerlerinden farklılaşan TRIZ, bu çalışmada detaylı olarak ele alınmıştır. Bu kapsamda yöntemin tanımı, doğuşu ve gelişimi, temel kavramları, sunduğu problem çözme araçları, geliştirilen yazılımlar ve eğitim programları ve yapılan uygulamalar konu edilmiştir. Ayrıca diğer problem çözme yöntemlerinin kısa tanıtımını içeren bu çalışmanın amacı TRIZ ile bu yöntemlerden bir kısmının karşılaştırması yaparak TRIZ’in üstün ve zayıf yönlerinin açığa çıkarılmasını sağlamaktır. Buna ek olarak TRIZ’in tek çözüm sağlayıcısı olarak seçilmesi yerine diğer problem çözme teknikleriyle beraber kullanılabilme olasılığı sorgulanmıştır.
In modern world, in order to survive in a highly competitive environment by establishing productive, efficient and profitable businesses and to keep abreast of the rapid changes of the needs, it is obligatory to produce or closely follow and apply the technological and scientifique developments. Products, services and related processes, which have to be developed and differentiated continuously, create technical and non-technical problems, which become gradually more difficult. To solve these problems, which can’t be handled by using traditional methods, inventive and innovative point of view is needed. TRIZ (Theory of Inventive Problem Solving), which has been developed by G. Altshuller, who wanted to facilitate the resolution of difficult inventive problems and to provide this facilitation to all humanity, aims to respond to this need. In this study, TRIZ, being different with the possession of inventive problem solving philosophy, the provision of the possibility to use extensive knowledge base and its systematic approach, is discussed in detail. In this context, the definition of the method, its birth and development, its basic concepts, the problem solving tools that provides, related developed software packages and training programs and its applications are treated. Besides, the purpose of this study, which contains brief representations of other problem solving methods, is to reveal the strong and weak characteristics of TRIZ while providing the comparison with some of these other methods. In addition there is the discussion of the possibility to use TRIZ together with the other problem solving techniques instead of selecting the method as single solution provider.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
TRIZ, Problem Çözme, Yaratıcı Problem, TRIZ, Problem Solving, Inventive Problem
Alıntı