Enformasyon Teknolojisi Altyapısı Ve Ağ Yönetimi Sistemlerinin Bu Alt Yapı İçerisindeki Rolü Ve Önemi

thumbnail.default.alt
Tarih
2001
Yazarlar
Asal, Özlem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Bu çalışmada enformasyon teknolojileri altyapısının ve yatırımlarının özellikleri temel alınarak, işletmelerin altyapılarının yönetiminde, ağ yönetimi sistemlerinin rolü ve önemi incelenmiştir. Çalışma sekiz ana bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde, enformasyon teknolojilerinin hızlı gelişimi ve işletmelerin ağ merkezli enformasyon teknolojilerine yatırım yapma ihtiyaçları anlatılmıştır. Ağlar, giderek günlük yaşamın daha önemli ve dikkati çeken bir bölümü haline gelmektedir ve iş dünyası müşterileri için performans konusunda ağlara ihtiyaç duymaktadır. Çalışmanın ikinci bölümde, enformasyon teknolojilerinin bir yatırım portföyü olarak görülmesini sağlayacak farklı bir bakış açısı sunulmakta ve portföyü oluşturan bileşenler değerlendirilmektedir. Bu bölümde ayrıca, enformasyon teknolojileri altyapısı ve bunun firmanın iş süreçlerinin yeniden tasarımına etkilerine de değinilerek, enformasyon sistemlerinin organizasyonlardaki yeri de incelenmiştir. Üçüncü bölümde üzerinde durulan konu ise, enformasyon teknolojileri yatırımları ve yarattıkları iş değeridir. Enformasyon teknolojileri yatırımının amacı, mevcut stratejileri uygulayarak ve yeni stratejilerin oluşmasına imkan sağlayarak iş değeri yaratmaktır. Enformasyon teknolojileri altyapı yatırımlarından iş değeri yaratmak hassas bir dengeleme sürecini gerektirir. Yaratılan iş değeri kalıplan ise portföydeki enformasyon teknolojileri türüne özgü farklı risk-getiri özelliklerim ortaya koymaktadır. Bu bölümde incelenen diğer konular ise, elektronik ticaret ve elektronik ticaret için gerekli altyapı hizmetleri, enformasyon teknolojilerinde dış kaynak kullanımı ve etkin bir enformasyon teknolojileri portföy yönetimine ilişkin genel ilkelerdir. Dördüncü bölümde, ağ yönetimin içeriği ve işletmelere sağladığı değerler incelenmiştir. Ağ ve sistem yönetimi, dağıtık bir ortamdaki ağ ve uygulama kullanımını tasarlayan, konfigüre eden ve uygulanmasını sağlayan bir disiplinler grubudur. Bir ağ yapısı, masaüstü bilgisayarları ve sunucuları, ağ ve uygulama yüklerinin simülasyonunu, ağ ve altyapı tasarımlarının ve topolojilerinin konfigüre edilmesini (çıkarılmasını) ve ağ olaylarının ve performans metriklerinin işlenmesini kapsamaktadır. Bir ağ yönetimi sistemi, ağı yöneten kişilere, herhangi bir zaman diliminde ağda gelişen tüm önemli olayların net bir resmini verebilecek nitelikte olmalıdır. Ağ personeli, durumları ve darboğazları gözlemleyebilmeli, hataları belirleyebilmeli, ağ trafiğinin akışını düzenleyebilecek geliştirmeleri planlayabilmeli ve kendilerinin önemsiz konularla uğraşmasını engelleyebilmelidir. Bunlara ek olarak, ağ personeli ağın güvenilirliğini takip edebilmeli ve ağ bünyesinde yeralan servisleri ve uygulamaları da gözlemleyebilmelidir. Bu bölümde ayrıca ağ yönetiminin uygulandığı farklı alanlara ve herbir alanda sağladığı değerlere de değinilmiş ve bunlar tablolar halinde açıklanmıştır. Günümüzün arklı ağ teknolojilerinin ve bunları uygulayan kullanıcıların ağ yönetimi çözümü seçimlerinde rol oynayan faktörler ve seçim kriterleri de oldukça fazladır. Bununla birlikte, çeşitli büyüklükteki ve tipteki işletmelerin değerlendirmelerine göre en iyi çözümlerin buluştuğu 12 ortak nokta; iş odaklılık, uygulama&servis sağlanması, erişilebilirlik ve kullanım hakkı &performans yönetimi, uçtan uca yönetim kabiliyeti, ölçeklenebilirlik&kaynak verimliliği, maliyet verimliliği, kullanım kolayhğı&arayüz uyumluluğu, standartlar için destek, kalıcı destek, protokollerden ve üretici firmadan bağımsız olması, entegrasyon ve esneklik özellikleridir. Beşinci bölümde, pazardaki en büyük üç ağ yönetimi çözümü tanıtılmış ve genel özellikleriyle incelenmiştir. Sürekli gelişen teknolojilerle birlikte artan ihtiyaçları karşılayabilmek için geliştirilen entegre ağ ve sistem yönetimi platformları konusunda işletmelere çözüm sağlayan bu en önemli üç firma, Hp OpenView çözümü ile HP, Unicenter TNG çözümü ile Computer Associates ve Tivoli çözümü ile IBM'dir. Her ürün, bir ağ yönetimi bileşeni, sistem yönetimi fonksiyonları için çeşitli bileşenler ve yönetim konularının iş süreçlerine adreslenebilmesi için gerekli bazı mekanizmaları bünyelerinde bulundurmaktadırlar. Hepsi de, özelleştirilmiş fonksiyonlar sağlayan üçüncü parti birçok yazılımla entegre olarak ortak bir platformda çalışabilmektedir. Ağ ve sistem yönetimi yatırım stratejilerinin ve yatırımlarının geri dönüşüne ilişkin incelemelerin yapıldığı altıncı bölümde, başarılı yatırımların temelinde yatan faktörler, firma içi ve dışı risklerin değerlendirilmesi ve ağ&sistem yönetimi yatırımlarının geri dönüşünde etkili bileşenlere ait değerlendirmeler yapılmıştır. Enformasyon teknolojileri yatırımları da diğer yatırımlar gibi düşünülmelidir. Her yatırımda olduğu gibi bu yatırımlarında bir geri dönüşü olmalıdır, yoksa firma zarar eder. Genellikle, enformasyon teknolojileri altyapısı ne kadar kompleks ise yönetim araçlarının geri dönüşü de operasyonel maliyetleri düşürdüğünden o oranda yüksektir. Bunun sebebi, kompleks enformasyon teknolojileri altyapılarının yönetiminin çok zor olması ve maliyet etkililiği olmamasıdır. Bu yüzden, daha XI kompleks olan enformasyon teknolojileri altyapıları daha temel tasarruf fırsatları sunmaktadırlar. Çalışmanın yedinci bölümünde ise ağ ve sistem yönetimi çözümlerinden bir olan HP OpenView ile örnek bir firmada uygulama yapılmıştır. Sekizinci ve son bölümde ise çalışmanın sonuçları değerlendirilerek, ağ yönetimi sistemlerinin enformasyon teknolojisi altyapısındaki önemi ve rolü bir daha vurgulanmıştır.
In this study, the role and the importance of network management systems in infrastructure management of enterprises is examined based on infrastructure and the properties of investments of information technologies. This study is composed of 8 major chapters. The first chapter emphasizes the raip improvement of information technologies and enterprises' needs of investing on network centric information technologies. Networks are becoming a more important and more noticeable part of daily life, and businesses are depending on networks to perform for the customers. In the second chapter, as a different view, information technologies is presented as an investment portfolio and the components of portfolio are examined. The third chapter covers information technologies investments and the business value created by them. The aim of information technologies is to create business value by implementing current strategies as well as by enabling new strategies to arise. A sensitive balancing process is required to create business value from investments of information technologies infrastructure. These business value models expose different risk and award properties special to the type of information technologies. Other subjects which are mentioned in this chapter are electronic commerce and the infrastructure services required for electronic commerce, outsourcing in information technologies and general rules of managing an effective information technologies portfolio. In the fourth chapter, the content and the value of network management to enterprises are emphasized. Network and systems management is a group of disciplines that designs, configures, deploys and projects network and application usage in a distributed environment. Making a network run takes technical desktops and servers, simulating networks and application loads, configuring network and infrastructure designs, topologies, and processing events and performance metrics. A network management system is supposed to give the people running the network a clear picture of everything important happening in the network at any given time. XUl Network staff should be able to monitor conditions and bottlenecks, identify failures, plan for improvements to the flow of network traffic, and prevent network themselves from bothering with unimportant events In addition, they should be able to track the reliability of the network, as well as monitor the services and applications hosted by the network. This chapter also mentions about different areas of network management practices and the value of network management is explained in tables as well. Today's diverse networking technologies and the clients that use them mean there are so many factors that have to be considered in the selection of any technology oro solution. However, enterprises of all types and sizes evoluate 12 essential qualities for the best solutions and these are business focus, application&service delivery context, integral availability and acccess&performance management, end-to-end management capability, scalability&resource efficiency, cost effectiveness, ease-of- use&interface consistency, standards support, legacy support, protocol independence&vendor neutrality, integration and flexibility. In the fifth chapter, the three most important network amangement solutions in the market are introduced and are examined on the basis of general properties. These three big vendors which provide solutions to enterprises about integrated network and system management platforms to meet the increasing needs because of continual developing information technologies are HP with Hp OpenView, Computer Associates with Unicenter TNG and IBM with Tivoli. Each product line includes a network management component, multiple componenets for performing systems management functions, and some sort of mechanism for mapping management tasks to business processes. All of them can also interoperate with third-patry software that provide specialized functions. The sixth chapter, in which network and system management investment strategies and return on investments issues are mentioned, also includes evoluations about factors undrepirming successful investments, evaluating internal and external risks and the components effecting return on network and system management investments. Information technologies investments must be considered like other investments. These investments must have a return as well, otherwise the company has a loss. Generally, the more complex the information technologies infrastructure is, the higher the potential return on investment of management tools (in terms of lowering operations costs). This is because highly complex information technologies infrastructures are difficult to manage and are not cost effective. Therefore, more complex information technologies infrastructures offer more inherent savings opportunities. In the seventh chapter of the study, a practice is made in a firm with one of the network and system management solutions, HP OpenView. In the eighth and the last chapter, the results of the study are presented and the role and the importance of network management systems are emphasized again
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2001
Anahtar kelimeler
İşletme, Ağ yönetim sistemleri, Bilgi ağları, Bilgi teknolojisi, Yönetim bilgi sistemleri, Business Administration, Network management systems, Information networks, Information technology, Management information systems
Alıntı