Tekstil Ve Hazır Giyin Sektöründe Marka Oluşturma Stratejileri

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-01-04
Yazarlar
Sarıhan, İlke
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmanın temel amacı, tekstil ve hazır giyim sektörü içinde faaliyet gösteren çeşitli firmaların global pazarlara yönelik mevcut markalaşma ve pazarlama faaliyetlerinin incelenerek değerlendirilmesi ve iyileştirme süreçleri için önerilerde bulunulmasıdır. Firmaların küreselleşen dünya pazarında her sektörde olduğu gibi tekstil sektöründe de rekabet koşullarına ayak uydurmaları gün geçtikçe güçleşmektedir. Bu nedenle yeni pazarlama stratejileri geliştirmelerinde fayda vardır. Çağdaş pazarlama stratejilerinde de ürünle ilgili olarak marka ve markalaşma çabaları ön plana çıkmış ve hala çok önemli bir yer teşkil etmektedir. Marka önemli bir rekabet gücü olarak firmaya değer katmakta ve rakiplerinin önüne geçerek tüketicilerin eğilimlerini belirlemede öncü rol oynamaktadır. Verimlilik ve karlılık arttırma çabalarının etkin şekilde firmaya yansıtılabilmesi için stratejik marka yönetimi pek yönetici tarafından önemle dikkate alınmaktadır. Hazır giyim ve tekstil sektörü açısından da durum farksız değildir. Bu çalışmada, marka kavramı incelenerek, marka yaratma ve yönetme stratejileri üzerinde durulmuş, uluslararası sektörde ve Türkiye’de marka anlayışı incelenmiştir. Daha sonra nihai tüketicilerin markaya dair sahip oldukları düşünceler yapılacak anketler ile incelenecek, sektörden markaya sahip öncü bir firma ile birebir görüşme yapılmış; mevcut sıkıntılara ve yetersizliklere istinaden tekstil ve hazır giyim sektöründeki markalaşma süreci ve pazarlama faaliyetleri hakkında genel bir tablo çıkarılmaya çalışılmıştır.
The main aim of this study is to investigate and evaluate the branding and marketing activities of the textile and apparel firms in sector and make some suggestions for improvement. At a global world market, developing new marketing strategies has lots of advantages since the competition conditions are getting harder and harder. At the contemporary marketing strategies, brand and branding related with the product characteristics, have gained more importance. Brand, as a competitive power adds values to the company and determines the trend in the market. Most of the managers have taken the strategic brand management into the account to increase the efficiency, productivity and profitability. It is the same for the textile and apparel sector. This study includes the brand concept and investigates the branding and brand management strategies while looking deeply into the current understanding of brand in Turkey and abroad. Later on, an investigation of customer opinions has been made about brand obtained via public survey, and the interview results with the firms having and developing brand in the sector, and have been tried to have a general look on the marketing and branding activities based on the current difficulties and problems.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Tekstil, Hazır Giyim, Marka Oluşturma Stratejileri, Textile, Apparel Industry, Branding Strategies
Alıntı