Hedefli Konjuge Karbonil Bileşiklerinin Sentezi Ve Reaksiyonları

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-07-07
Yazarlar
Akkaş, Tuğçe
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Olcay Anaç ve ekibinin yakın çalışmalarında, hedefli seçilmiş α, β-doymamış karbonil bileşiklerinden ve metallo karbenoidlerden türetilmiş karbonil ilidlerin elektrosiklik halka kapanması reaksiyonları irdelenmektedir. Bu çalışmalarda α, β-doymamış mono/bis ketonların ve α, β-doymamış mono/bis esterlerin, Cu(acac)2 katalizörü varlığında, diazo karbonil bileşikleri ile [1,5]-elektrosiklik halka kapanması reaksiyonu üzerinden dihidrofuran türevleri ve [1,7]-elektrosiklik halka kapanması reaksiyonu üzerinden dihidrobenzoksepin türevlerinin oluşturduğu gözlenmiştir. Bu tezde öncelikle, seçilmiş m-nitro benziliden etilasetoasetat, p-nitro benziliden asetilaseton, furiliden asetilaseton, furiliden etilasetoasetat ve furiliden metilasetoasetat α, β-doymamış bis-karbonil bileşiklerinin sentezi amaçlanmıştır. Sentezi hedeflenen bis-karbonil içeren bu bileşiklerde, bis-metil keton, bis-metil keton/etil ester, bis-metil keton/metil ester fonksiyonları bulunmaktadır. Ayrıca, polimerizasyona gidemeyen α, β-doymamış monokarbonil bileşiklerin en küçük modeli olması amacıyla, etil krotonat sentezi de planlanmıştır. α, β-doymamış bis-karbonil bileşikleri ve mono-karbonil bileşiğinin yapıları, 1H NMR spektrumları ve GC-MS analizleri ile tam olarak aydınlatılmıştır. Daha sonra, sentezi başarılı olan α, β-doymamış mono/bis-karbonil bileşiklerini kullanarak Cu(acac)2 katalizörlüğündeki etil asetodiazoasetat (eada) dekompozisyon reaksiyonlarının irdelenmesi hedeflenmiştir.
In the research conducted by Olcay Anaç and her group, formal electrocyclization reactions of ylides derived from αβ-unsaturated carbonyl compounds and metallo carbenoid species have been studied thoroughly. It has been observed that, αβ-unsaturated mono/bis ketones, mono/bis esters and diazo carbonyl compounds yield dihydrofuran derivatives via [1,5]-electrocyclic ring closure and dihydrobenzoxepine derivatives via [1,7]-electrocyclic ring closure in the presence of Cu (acac)2 catalyst. The prior aim of this thesis is the synthesis of m-nitro benzylidene ethyl acetoacetate, p-nitro benzylidene acetylacetone, furylidene acetylacetone, furylidene ethyl acetoacetate, and furylidene methyl acetoacetate called α, β-unsaturated bis-carbonyl compounds. There are bis-methyl keton, bis-methyl keton/ethyl esther, bis-methyl keton/methyl esther functions in the biscarbonyl compounds which are planned to be synthesized. Besides, ethly crotonate synthesis has also been planned so that it is the smallest model of α, β- unsaturated monocarbonyl compounds which cannot polymerize. The structures of α, β-unsaturated bis-carbonyl compounds and mono-carbonyl compound have been clearly explained by 1H-NMR spectrums and GC-MS analysis. Afterwards, by using the α, β-unsaturated mono/bis carbonyl compounds which have been successfully synthesized, the research of Cu(acac)2 catalyzed ethylaceto diazoacetate (eada) decomposition reactions have been targetted.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Karbonil bileşikleri, diazo bileşikleri, karbenoid, elektrosiklik, Carbonyl compounds, diazo compounds, carbenoid, electrocyclic
Alıntı