Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelerde Yönetim Problemlerinin Stratejik Planlama İle Çözülmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Dayı, Fatih
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, ülkemizdeki küçük ve orta büyüklükteki işletme (KOBİ)’lerin ekonomideki yeri ve önemi, karşılaştıkları problemler ve bu problemleri aşmak için stratejik planlama metotlarını nasıl kullanmaları gerektiği bir uygulama üzerinde detaylandırılarak anlatılmıştır. Gelişmiş ülke ekonomilerinde olduğu gibi ülkemizde de KOBİ’lerin önemi artmıştır. Bu işletmelerin önemi, emek yoğun teknoloji ile çalışma ve kaynak kullanımında etkili olma özelliklerine bağlı olarak ülke çapında istihdamı artırmaya ve işsizliği azaltmaya katkıda bulunma, rekabet şartlarına çabuk uyum sağlama ve gelir sınıflamasında orta grupta yer alma gibi özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Uygulamada sipariş tipi üretimle atölye tarzında çalışan bir firmanın orta büyüklükteki işletmeye geçiş aşamalarındaki karşılaştıkları sorunların tespiti için bir stratejik planlama aracı olan işletme ve çevre etkileşimi analizi (SWOT) yapılmış ve şirketin daha önceden kaleme alınmamış misyon ve vizyon tanımları yapılmıştır. Ayrıca SWOT analizinde elde edilen veriler sorunların çözümlerinde kullanılmıştır.
In this study, the place and importance of native SME’s in Turkish economy, the problems they are faced, the ways to use the strategic planning to come over these problems are described in a detailed way with a practice. As in all developed countries, the importance of SME’s are getting higher in Turkey, too. The importance of the companies are due to; their capacity to reduce unemployment and to supply employment with affective resource usage and hard workmanship, adapting easily to competitive environment, being in the middle level of income classification. In practice, in a simple organizated company, to get the problems which are possible to be faced while passing through to a medium enterprise, SWOT analysis was performed, and also the vision and mission descriptions of company were made. And then the data’s gathered after the SWOT analysis were used to solve the main problems.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1998
Anahtar kelimeler
KOBİ, Strateji, SWOT analizi, Stratejik Planlama, Vizyon, Misyon, SME, Strategy, SWOT analysis, Strategical planning, Vision, Mission
Alıntı