Önişlemlerin Kömürün Sıvılaşma Davranımına Olan Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çepni-Çömlekçi, Zeynep Işık
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, klorobenzen, tetrahidrofuran ve metanol önişlemlerinin sıvılaşma davranımına olan etkisi termoliz ve kısa temas süreli tetralin sıvılaştırılması deneylerinde incelenmiştir. Meydana gelen muhtemel yapısal değişikliklerin incelenmesi için şişme deneyleri ve Termal Gravimetrik Analiz ile Scanning Elektron Mikroskobu analizleri yapılmıştır. Deneysel çalışmada, Çan ve Tunçbilek linyitleri ile Pittsburgh No.8 ve Kurtşerif bitümlü kömürleri, ve Göynük bitümlü şisti kullanılmıştır. Yapılan önişlemlerin hiçbirinin Göynük (B) bitümlü şisti üzerinde etkili olmadığı görülmüştür. Pittsburgh No.8 için klorobenzen önişlemi sıvı ürün veriminde artışa neden olurken tetrahidrofuran ve metanol önişlemlerinin verim düşüklüğüne neden olduğu görülmüştür. Kurtşerif için ise yapılan önişlemlerin sıvılaşma sonuçlarına önemli bir etkisi olmadığı belirlenmiştir. Çan ve Tunçbilek linyitlerinde ise klorobenzen önişleminin yapı üzerinde olumlu bir etki göstermediği ve diğer polar çözücü önişlemlerinin ise kullanılan kömüre göre etkisinin farklı olabildiği belirlenmiştir.
In this study, the effects of chlorobenzene, tetrahydrofuran and methanol treatments on liquefaction behaviour of coal and oil shale were investigated both in thermolysis and in short contact time tetralin liquefaction experiments. In addition, in order to determine the conformational changes occurred after treatments, swelling experiments, Thermal Gravimetric Analysis and Scanning Electron Microscopy Analysis were used. Coal samples used were Can and Tuncbilek lignites, and Pittsburgh No.8 and Kurtserif bituminous coals and Goynuk (B) oil shale. It was seen that none of the treatments were effective on Goynuk oil shale. For Pittsburgh No.8, chlorobenzene treatment was ended up with an increase in oil yields whereas tetrahydrofuran and methanol treatments resulted with a decrease in the yield. For Kurtserif, no significant change has occurred in the oil yields after both treatments. Chlorobenzene treatment did not show significant improvement on the structure of Can and Tuncbilek lignites whereas the effect of the polar solvents used were different according to the coal sample used.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
Anahtar kelimeler
Önişlem, Sıvılaşma, Tetralin, Kömür, Pretreatment, Liquefaction, Tetralin, Coal
Alıntı