Süreç İyileştirmede Bilgi Yönetimi Uygulamalarının Kullanılması Üzerine Bir Vaka Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Aydın, Onur Feray
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmanın ana konusu süreç iyileştirme faaliyetlerinde bilgi yönetimi uygulamalarından faydalanılması olarak belirlenmiştir. Teknolojik ve uzun vadeli bir yatırım aracı olarak görülen bilgi yönetimi uygulamalarına yüksek bütçeler ayrılmakta, buna karşın başarısının ölçülmesinde güçlük yaşanmaktadır. Bu güçlüğün yanı sıra bankacılık sektöründe uygulamaların ön-ofis ve arka-ofis çalışanları açısından uyumlu olması konusunda da güçlük yaşanmaktadır. Bu doğrultuda bilgi yönetimi uygulama örneklerinin çok yoğun yaşandığı bankacılık sektöründe bir uygulama çalışması yürütülerek, bankacılık sektöründe bilgi yönetimi uygulamalarının durumunu değerlendirmek amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında bilgi yönetimi uygulamalarından elde edilen faydalar, bilgi yönetimi uygulamalarında karşılaşılan güçlükler, bilgi yönetimi uygulamalarının başarısında etkili olacak kritik başarı faktörleri tespit edilmiş ve bir bilgi yönetimi aracının performansı çalışan, organizasyonel, iş/süreç, pazar ve bilgi yönetimi performansı kriterleri doğrultusunda değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda bilgi yönetiminden elde edilen faydalara katılım ve bilgi yönetimi aracının performansı açısından ön-ofis ve arka-ofis çalışanları arasında farklılık olduğu görülmüştür. Bu sonucun bilgi yönetimi uygulamalarından planlanan ve arzu edilen başarının sağlanabilmesini sekteye uğratacağı düşünülmektedir.
The main objective of this study is to derive benefit from knowledge management applications in process improvement activities. Knowledge management is seen as a technological and long-term investment tool and significant amount from the budget is allocated for it, however assessing its’ success presents difficulties. Additionally, besides this obstacle, in banking sector, the consistency of the applications for front-office and back-office raises difficulties. In this study, it is aimed to investigate the position of knowledge management applications in banking sector in which the knowledge management applications are used exceedingly. Within the context of research, the benefits, the difficulties and the critical success factors of knowledge management were investigated and the performance of one of the knowledge management tool was evaluated in terms of employee, organizational, work/process, market and knowledge management performance criteria.The results show that there is a significant difference between front-office and back-office employees in terms of attending the benefits of knowledge management and the performance of knowledge management tool. It is expected that this issue will interrupt the success of knowledge management applications which is planned and desired.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Süreç Yönetimi, Süreç İyileştirme, Bilgi Yönetimi, Process Management, Process Improvement, Knowledge Management
Alıntı