Peyzaj Mimarlığında Parametrik Tasarım

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-07-07
Yazarlar
Kızılkaya, Kaya
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmanın amacı; parametrik tasarım kavramının açılımlarını ortaya koymak, parametrik tasarım kavramını tanımlamak, parametrik tasarımın tasarımcıların yeni aracına dönüşmesiyle tasarım disiplinleri üzerinde yarattığı etkileri araştırmak ve parametrik tasarımın peyzaj mimarlığına etkisini incelemektir. Çalışmanın giriş bölümünde amaç ve kapsam tanımlandıktan sonra, ikinci bölümde parametrik tasarım kavramının açılımları başlığı altında, tasarımda çokluluk (komplekslik), çeşitleme (varyasyon) ve parametre kavramları parametrik tasarımın alt başlıkları olarak irdelenmektedir. Geleneksel tasarım süreci devam ederken, bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte sayısal tasarım sistemleri tasarımcılara yeni ve etkili araçlar sunmaya başlamıştır. Parametrik tasarım, ilişkiselliği, çokluluğa katkısı, esneklik sağlaması, çeşitlemeleri kolaylaştırması, programatik çözümler araştırmasıyla tasarımcıların yeni aracı haline gelme potansiyeline sahiptir. Bu bağlamda parametrik tasarım sistemleri ve parametrik tasarım kullanımları incelenmiş, bölümde somut örnekler ve uygulamalarla anlatılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın beşinci bölümünde parametrik tasarımın peyzaj mimarlığı üzerinde yarattığı etkiler ve katkılar incelenmektedir. Parametrik tasarım, peyzaj mimarlığıyla ortak veriler doğrultusunda ilişkilendirilmiştir. Örnek olarak seçilen farklı ölçekli ve konulu projeler peyzaj mimarlığı ve parametrik tasarım ilişkisi göz önünde tutularak seçilmiştir.
The aim of this research is to put forward explanations of the concept of parametric design, to define parametric design, to expore the effect of parametric design as the new tool for designers on design disiplines and investigate the relationship between parametric design and landscape architecture. After defining the purpose and the scope in the introduction part, in the second chapter of the research, the aim is to examine the concepts of complexity in design, variation, parameter under the title the explanation of parametric design. While the conventional design process is going on, with the development of computer technologies, digital design systems began to offer new and effective tools for designers. With its relationality, contribution in complexity, flexibility, facilitation of variations parametric design have the potential to become the designer s new tool. In this context, parametric design systems and parametric design usage have been studied and in this section it has been explaned throught a specific examples and implementations. In the fifth chapter of the research the effects and contribution of parametric design on landscape architecture is examined. Parametric design associated with landscape architecture in accordance with the comman datas. The project examples with different scale and subject are selected by considering the relationship between landscape architecture and parametric design.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
peyzaj mimarlığı, peyzaj tasarımı, parametre, parametrik tasarım, tasarım değişkenleri, ilişkisel tasarım, çeşitleme, tasarımda çokluluk, jeneratif tasarım, landscape architecture, landscape design, parameter, parametric design, design variables, relational design, variation, complexity in design, generative design
Alıntı