Kendiliğinden İlerleyen Yüksek Sıcaklık Sentezi Yöntemi İle Molibden İçeren Demir Esaslı Alaşımların Üretilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-07-19
Yazarlar
Kırgöz, Dilek
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, döküm alaşımları ve ileri seramikler için yüksek enerji tasarruflu, hızlı ve düşük maliyetli bir üretim tekniği olan metalotermik proses yöntemi ile Fe-Ni-Cr-Mo gibi Mo içeren Fe-bazlı alaşımlar, Fe2O3-NiO-Cr2O3-MoO3 toz karışımlarının ve redükleyici olarak Al tozunun kullanılmasıyla sentezlenmiştir. Reaksiyonların adiabatik sıcaklıklarını hesaplamak ve başlangıç molar kompozisyonunun son ürünler üzerindeki etkisini araştırmak amacı ile FactSage 6.2 Termodinamik veritabanı programı kullanılarak detaylı termo-kimyasal benzetim çalışmaları yapılmıştır. Metalotermik proseslerde, stokiyometrik Al ve Si ilavelerinin, oksit (Al2O3, SiO2, CaO, MgO) tozlarının ilavesinin ve başlangıç toz karışım miktarlarının son alaşımın kompozisyonu ve metal verimi üzerindeki etkileri incelenmiştir. Elde edilen ürünlere kimyasal analiz, XRD ve EDS tekniklerinin kullanılmasıyla karakterizasyon çalışmaları uygulanmıştır.
In this study, Mo containing Fe-based alloys, such as Fe-Ni-Cr-Mo, were synthesized using a mixture of Fe2O3-NiO-Cr2O3-MoO3 powders reducing with Al powders by metallothermic process which is a high energy efficient, fast and low-cost production technique for synthesis of cast alloys and advanced ceramics. Detailed thermo-chemical studies were simulated by using FactSage 6.2 Thermochemical software in order to calculate adiabatic temperature of the reactions and effects of initial molar composition on the final products. In the metallothermic processes, effects of stoichiometric Al and Si addition and addition of the oxide powders (Al2O3, SiO2, CaO, MgO) and amount of initial composition on the metal recovery and compositions of final alloys were carried out. Final products were characterized by using chemical analysis, XRD, EDS techniques.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
İntermetalikler, Fe-bazlı alaşımlar, Molibden, Metalotermik proses, Intermetallics, Fe-based alloys, Molybdenum, Metallothermic process
Alıntı