Trt Repertuarında Yer Alan Doğu Karadeniz Yöresi Türkülerinin Folklorik Kelimeler Açısından Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2005
Yazarlar
Özçelik, Veli
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Bu çalışmada, TRT Türk halk müziği repertuarında bulunan ve Doğu Karadeniz yöresine ait toplam 348 tane türkü üzerinde araştırma yapılmıştır. Bu türküler söz unsuru açısından incelenmiş, bu inceleme esnasında da folklorik kelimeler ve bu kelimelerin yöresel söyleyiş özellikleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Bunun yanında Osmanlıca sözcükler ve Anadolu'da yaygın olarak kullanılan bazı deyimlerle de karşılaşılmıştır. Trabzon, Rize, Giresun, Ordu ve Artvin illerine ait türkülerde yöresel şive ve ağız yapışma uyan kelimelerin çok daha fazla kullanıldığı, diğer taraftan Sinop, Samsun, Gümüşhane ve Bayburt gibi illerde ise daha yalın bir Türkçe'nin olduğu görülmüştür. Bu çalışmada yer alan kelime, sözcük ve örnekler, Doğu Karadeniz yöresinin, folklorik dil kültürümüz içerisindeki yerinin ve öneminin anlaşılmasında kolaylık sağlayacaktır. i
In this study, totaly 348 folk songs (Türkü), which belong to the East Black Sea Region and are presented in TRT Turkish Folk Music Repertory, have been studied. These folk songs have been studied according to their ballads and during this research folkloric words and their local accent have been tried to be stabilized. Nevertheles, some Ottoman Turkish words and also some idioms widely used in Anatolia have been seen. It is realised that much more local accent have been used in the folk songs which belong to Trabzon, Rize,Giresun,Ordu and Atvin. However, much pure Turkish has been used in the cities such as Sinop, Samsun, Gümüşhane and Bayburt. The words and examples in this study will provide easiness to understand the importance and the place of the East Black Sea Region in our folkloric language culture.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2005
Anahtar kelimeler
Müzik, Music
Alıntı