Varolan Yapıları Sürdürülebilir Duruma Dönüştüren Kurala Dayalı Bir Yaklaşım

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-07-09
Yazarlar
Kebapcı, Havva Seide Gedik
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Son yıllarda artan çevre sorunları, insanları doğaya karşı daha duyarlı olmaya itmiş ve bu sorunlara çözümler aramaya yöneltmiştir. Doğaya saygılı, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik tasarımlarla, binalarda tüketilen enerji miktarını en aza indirgemeyi amaçlayan sürdürülebilir mimarlık, çevre sorunlarına karşı ortaya çıkan en etkili çözümlerden biridir. Çevreye en çok zararı yapı sektörü verdiği düşünülürse, bu olumsuz etkiyi azaltmak için önerilen çözümleri binalara uygulamak şarttır. Bu tez çalışması, mevcut yapılarda enerji tüketiminin minumuma indirilmesi ve enerji kaynağı olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasını, kullanılan enerjiden maksimum fayda sağlanmasını ve yeni ekolojik sistemleri yapılara entegre ederek sürdürülebilir bina modeli oluşturmayı amaçlamaktadır. Varolan yapıların sürdürülebilir duruma dönüştüren kurala dayalı bu yaklaşım ile yapı sektörünün çevreye verdiği zararı en aza indirgenmesi düşünülmektedir. Yapılan çalışmanın sonucu olarak daha sağlıklı bir çevrenin oluşacağı kanaatine varılmış ve bu çalışmanın biran önce uygulamaya konması ile halihazırda doğaya zarar veren varolan binaların etkilerinin azaltılması öngörülmüştür.
Increasing enviromental problems of late years, people become more sensitive to it and try to find solutions to these problems. Energy sources that used, harmed the enviroment and they become exhausted therefore, concern to the renewable energy sources are increased. Sensitive to enviroment, designs of the usage of renewable energy sources, to minimize the energy that consumed in the buldings in the architecture, is one of the most effective way of enviromental problems. Considering that, the construction sector has the most damage to the enviroment, to minimize this effect the recommended solutions should be implement to existing buildings. In this thesis, to minimize the energy usage in the existing buildings and renewable energy sources usage as energy sources, to get the maximum benefit from the used energy and integrate the new ecological systems to the buildings and therefore create a sustainable building model. By transforming the existing buildings to the sustainable condition, the damage caused by construction system to be tought of to the enviroment by existing buildings would be minimized.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
sürdürülebilir mimari, varolan yapılar, LEED, sustainable architecture, existing building, LEED
Alıntı