Kısa Dönemli Sermaye Hareketleri Ve Türkiye

thumbnail.default.alt
Tarih
2001
Yazarlar
Gülgösteren, Feyza
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Bu çalışmada, uluslar arası finans hareketleri içinde, kısa dönemli sermaye hareketlerinin karakteristiği incelenmiştir. Globalleşme sürecinde ülkeler, kendi iç ve dış dinamMerinin etkisi ve baskısı ile içte ve dışta finansal serbestiye geçmektedirler. Sermaye hareketlerini serbestleştiren bir ülkenin beklediği ilk şey; ülkesine giren sermayenin uzun dönemli ve sabit yatırama yönelik olmasıdır. Doğrudan sabit yatırımlar ülkenin istihdamım, üretimini arttırarak büyümeye yardımcı olmaktır. Ancak, finansal serbestleşmeyi sağlayan ülkeye yurt içi faiz oranlarına bağlı olarak, hızlı bir şekilde spekülatif sermaye girişi olmaktadır. Genel olarak; ekonomiye giren "sıcak para" ile ülke parası değerlenmekte, dış ticaret açıkları artmaktadır. Bunun sonucu olarak, sermaye kendine arbitraj olanağı yaratarak bir güvensizlik anında ülkeyi hızla terk etmekte ve ekonomiyi bir krize sürükleyebilmektedir. Bu çalışmada, Asya bölgesi ve Rusya ekonomisine giren kısa dönemli sermaye ve neticesinde oluşan krizler incelenmiş olup bu krizlerin Türkiye ekonomisine etkisi üzerinde durulmuştur. En son olarak da, Türkiye ekonomisine giren sermaye ve ekonomimiz üzerinde yarattığı etkiler incelenmiştir.
This study, the characteristics of short-term capital movements in international financial activities. During the period of globalization, countries are getting liberalized under the influenceand pressure of the external and internal dynamics of the country. First of all, any country libarelizing the capital movements expects, that the capital inflow should stay as long term investments and capital assets. Direct capital asset investments and expenditures help for economic development, increase the employment and production of the countries. But, liberalizing the foreign capital inflow, causes fast speculative capital inflow depending on the local interest rates. Generally, "hot money" evaluetes the local currency and increases the foreign trade deficit. As a result of this, in times of uncertainity foreign capital suddenly leaves the country and leads the economy into crisis. In this study, the crisis occured in the Asian region and Russian economy because of short-term capital inflow; Their influence on the Turkish economy and finally the influence of capital inflow on the Turkish economy, are studied.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2001
Anahtar kelimeler
İşletme, Asya krizi, ekonomik kriz, kısa vadeli sermaye, Rusya krizi, sermaye hareketleri, Türkiye, Business Administration, Asian crisis, economic crisis, short term fund, Russian crisis, capital movements, Turkey
Alıntı