Uçak Antenleri Arasındaki Kuplajın Genetik Algoritma İle Optimizasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Aydemir, Mustafa Emre
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada askeri bir uçak üzerine yerleştirilmesi planlanan iki UHF-VHF telsizin birbirlerinin antenleri üzerinde meydana gelebilecek girişim etkisinin optimizasyonu hedeflenmiştir. Elektromanyetik girişim kaynağı olan telsiz alıcı-vericileri basit monopol antenler ile modellenmiş, böylece problem antenden antene kuplaj optimizasyonuna indirgenmiştir. Optimizasyon metodu olarak sürekli parametreli Genetik Algoritma kullanılmıştır. Çalışmada yöntem olarak ise sayısal analiz ve ölçüm yöntemleri kullanılmıştır. Sayısal analizde uçağın tel ızgara modeli oluşturulmuş, Moment Yöntemi tabanlı Super NEC programı ile MATLAB birarada kullanılarak antenler arasındaki kuplaj hesaplanmış ve optimize edilmiştir. Ölçüm yönteminde ise, 1:10 ölçekli bakırdan imal edilen uçak modeli üzerinde tam yansımasız odada kuplaj ölçümleri yapılmıştır. Farklı yöntemlerle elde edilen sonuçlar karşılaştırılmış, sayısal analiz ve ölçüm sonuçlarının birbirleri ile uyumlu oldukları gözlemlenmiştir.
In this study, the optimization of the electromagnetic interference induced by two on-board VHF-UHF transreceiver antennas is aimed. The transreceiver antennas are modelled as single monopole antennas therefore the problem is reduced to antenna to antenna coupling optimization. The continuous parameter Genetic Algorithm is chosen for the optimization method. Numerical analysis and measurement methods are used in the study. In the numerical analysis, the wire-grid model of the aircraft is constructed, the Method of Moments (MoM) is utilized for calculating the coupling between the antennas by using SuperNEC. The optimization is implemented by using MATLAB. In the measurement process, coupling and s-parameters are measured on a 1:10 scaled model in an anechoic chamber. The measured data is compared with the results of the numerical analysis. It was seen that there is very good agreement with the numerical analysis and measurement results as it was being expected.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Elektromanyetik Girişim, Elektromanyetik Uyumluluk, Genetik Algoritma, Electromagnetic Interference, Electromagnetic Compatibility, The Genetic Algorithm
Alıntı