Konut Kullanıcısı Ve Ekipman İlişkisinin Sosyo-mekansal Açıdan İrdelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Vural, Yeliz
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, ekipman-mekan-kullanıcı arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu açıdan öncelikle ekipman ele alınmış, ekipmanın mekan içinde yerleşiminin bir düzen içinde gerçekleştiğinden yola çıkarak, ekipman sisteminin varlığı vurgulanmıştır. Ekipmanın teknik işlevi yanında sembolik işlevi olduğu açıklanmış, sosyo-kültürel açıdan bireysel ve grupsal kimliği ifade eden bir dil olarak incelenebileceği belirtilmiştir. Ekipmanın geçirdiği teknolojik değişim, toplumun geçirdiği sosyal ve kültürel değişimlerle birlikte incelenmiş, bu değişimin konut mekanlarının şekillenmesi üzerindeki etkileri ortaya konmuş, günümüzde ev teknolojilerinin ulaştığı son nokta olarak akıllı ev tasarımları üzerinde durulmuştur. Tüketim belirli değer ve sembollere dayanan kültürel bir süreç olarak ele alındığından, bir tüketim metası olan ekipman belirli kodlar ve sembollerle donatılarak sahip olan birey ya da grupların sosyal statüleri, tüketim kalıpları, yaşam biçimlerine ilişkin bilgiler edinilmesine olanak tanımaktadır. Kavramsal çerçevede değinilen bu noktalar alan çalışmasında sorgulanmış ve elde edilen bulgular ekipman sisteminin tasarım aşamasında önemli bir girdi olarak ele alınması gerekliliğini ortaya koymuştur.
In this study the relation between domestic equipment, space and user is examined. Equipment is taken into consideration primarily and it is stated that domestic equipment has symbolic functions as well as its technical functions. The consuming patterns of individuals and groups and its relation with the ownership of the equipments is examined. The technological progress of equipment in relation with the social and cultural transformation of societies and its effect on organization of domestic space is detailed. This study stresses on the idea that the consumption of equipments owned by the individual and the socio-economic group and their quantitative values can be considered as the sign of status as well as income, profession, and level of education. The points mentioned in the conceptual frame have been interrogated in the case study and it is proved that the equipment system should be considered as an important input in the stage of design
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Ekipman-Mekan-Kullanıcı-Tüketim-Sahiplik-Teknoloji, Domestic Equipment-Space-User-Consumption-Ownership-Technology
Alıntı