Betonarme Yapılarda Onarım Ve Güçlendirme Yöntemleri Ve Bir Güçlendirme Uygulaması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yiğit, Yaşar
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Yüksek lisans tezi olarak sunulan bu çalışmada betonarme yapıların onarım ve güçlendirilmesi konusu ele alınmış ve bir güçlendirme uygulaması yapılmıştır. İlk olarak onarım ve güçlendirme konusuna giriş yapılmış, yapı tasarımının ana ilkeleri, onarım ve güçlendirmeye ihtiyaç duyma sebepleri anlatılmış ve yapılarda oluşan hasarlara ve bunların sebeplerine kısaca değinilmiştir. Kolon, kiriş, kolon-kiriş birleşim bölgesi, perde, döşeme ve temel gibi taşıyıcı sistem elemanlarının onarım ve güçlendirme yöntemleri açıklandıktan sonra taşıyıcı sisteme yeni elemanlar ilave edilerek binanın güçlendirilmesi konusu ele alınmıştır. Daha sonra yapılarda oluşan korozyon hasarı ve onarılması konusunda bilgi verilmiştir. Onarım ve güçlendirme konusunda projelendirme esasları ve aşamaları incelenerek güçlendirme uygulamasına geçilmiştir. Güçlendirme uygulaması olarak 1975 Deprem Yönetmeliği’ne göre projelendirilip inşa edilmiş çok katlı betonarme bir yapı 1998 Deprem Yönetmeliğine göre incelenmiştir. Binanın statik ve dinamik analizleri Sap 2000 yapısal analiz programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Betonarme hesabı ve yönetmelikteki bazı kontrolleri yapmak üzere yazar tarafından geliştirilen Trans 2000 programı kullanılmıştır. Bu hesaplar dikkate alınarak yapının güçlendirilmesine karar verilmiştir. Yeni perde elemanları taşıyıcı sisteme eklenerek ve bazı kolonlar mantolanarak bina güçlendirilmiştir.
In this study, which is submitted as a master’s thesis, repairing and strengthening of reinforced concrete buildings is reviewed and a strengthening application is practised. Firstly, an introduction to the topics of repairing and strengthening is given; the main principle of structural design and the reason of damages are referred. Techniques and methods related to repairing and strengthening of structural elements such as columns, shear walls, beams, column-and-beam connection points, floors and foundations are discussed and strengthening of the system by adding new bearing elements are detailed. Then, some information about corrosion damage and repairing of this damage is also presented. The principle of preparing project and project stages are discussed. As an application a multi-storey reinforced concrete building designed according to Turkish Seismic Code of 1975 is analysed according to seismic code of 1998. Static and dynamic analysis of building is carried out by using SAP 2000 program. Sectional analysis and some check of the reinforced concrete structural elements are accomplished by using Trans 2000 program, which is created by writer. As a result of the analysis it is decided the necessity of strengthening. Strengthening is realised by adding new shear walls and jacketing of some available columns.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Onarım, Güçlendirme, Betonarme, Perde, Mantolama, Repair, Strengthening, Reinforced concrete, Shear wall, Jacketing
Alıntı