Kuzey Anadolu Fayının Batı Marmara Bölümündeki Hareketlerinin Gps Ölçmeleri İle Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Altın, Mehmet Uğur
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Kuzey Anadolu Fayının Batı Marmara Bölgesine ait güncel bilgiler sunulmuştur. Gaziköy –Saros Bölgesindeki hareketin belirlenmesi için jeodezik bir ağ kurulmuştur.. İstasyon noktaları bölgenin aktif faylarına yakın ve bu fayların karakteristik özelliklerini belirtecek noktalarında seçilmiştir. İstasyonların tamamı zorunlu doğruluk kriterlerini sağlamak için merkezlendirme sistemine sahiptir Kurulan jeodezik ağda 2003,2004 ve 2005 yıllarında 6 günlük birer kampanya gerçekleştirilmiştir. Yapılan üç GPS kampanyasından elde edilen veriler GAMIT/GLOBK yazılım takımı ile değerlendirilmiştir. Değerlendirme üç aşamada gerçekleştirilmiştir. GAMIT modülü ile günlük çözümler yapılmış günlük çözümlerin sonuçları işlenmiş ölçüler olarak alınmış ve birleştirilerek Kalman filtresi yardımıyla istasyon koordinat bilgileri elde edilmiş son adımda ise değerlendirme ile bulunan sistem genel referans sistemine oturtulmuştur ve hız vektörleri üretilmiştir. Bu vektörler yardımıyla bölgedeki hareket hakkında sağlıklı ve güncel veriler sunulmuştur.
In this study, the information about neo-tectonics is given along West Marmara Segment of North Anatolia Fault (Ganos fault). To designate region kinematic of region a geodesic network was established in 2003. The network called as BATI-MARM has the pillar monuments due to the project considers. Station point positions have been chosen around to active faults of region and to determine movement characteristics of region. There are three campaigns since 2003 by 6 six session days per year with 14 object point. Data was evaluated with GAMIT/GLOBK software. GAMIT performed daily solutions, daily solutions were processed These solutions have been taken as quasi-observations and by using Kalman filter station coordinates have been obtained. In this step, solutions those belong to IGS network were incorporated to the process. Finally software defines a reference frame by applying constrains on the coordinates of a selected group of stations and station coordinates and velocities were estimated. By using the obtained velocity vectors, general information has been presented about kinematics of region.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
GPS, Tektonik, Ganos, Kuzey Anadolu Fayı, GPS, Tectonic, North Anatolia fault, Ganos
Alıntı