İnşaat Personelinin Çatışma Giderim Yaklaşımının Saptanmasına Yönelik Alan Çalışması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Göktekin, Meriç
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu tez çalışmasıyla amaçlanan; İnşaat sektöründe sıkça yaşanan, kaynak, işgücü ve verimlilik kaybına neden olan, proje süreçlerinin aksamasına ve zaman zaman da durmasıyla sonuçlanan çatışmaların tanımlanmasına, nedenlerinin bilinmesine ve uygun çatışma yönetim biçiminin saptanmasına yardımcı olmaktır. Tez çalışmasının ilk bölümünde, çatışma yönetimi kavramı üzerinde durulmuş ve çatışmayla ilgili kavramlar, çatışmaya yönelik yaklaşımlar, çatışmanın örgüte etkileri ve farklı sınıflamalara göre çatışma türleri genel anlamda incelenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise, çatışmanın nedenleri ve yönetimi üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde İnşaat Sektörü, Proje Organizasyonu ve Proje Yönetim ekibi kısaca tanımlanmış, daha sonra da bu organizasyonlar ve ekipler arasındaki çatışmalar sürece ve türlerine bağlı olarak incelenmiştir. Son bölümde ise tezin alan çalışmasını oluşturan çatışma giderim biçimleri tanımlanmış ve açıklanmıştır. Tezin sonunda Afsal Rahim’in Örgütsel Çatışma Envanteri (ROCI II) kullanılarak Türkiye’deki İnşaat Firmalarında İnşaat Personelinin çatışma giderim biçiminin saptanması amacıyla bir alan çalışması yapılmış. Bu alan çalışması sonucunda Türk İnşaat Sektöründe çalışan personelin yaşadıkları olası çatışmaların gideriminde hangi yaklaşımları benimsedikleri saptanmıştır.
The aim of this study is to identify conflicts and their reasons that cause resource, labor force, and productivity loss and result in stalls and sometimes stops in project process, and also to identify proper conflict management methods. The first part is about conflict management concept and concepts related to conflict, approaches to conflict, the effects of conflicts to organization, and different types of conflicts based on distinct classifications are examined. In the second part, the causes of conflict and its management are inspected. In the third part Construction Industry, Project Organization, and Project Management team are shortly defined and later on conflicts among these organizations and teams are analyzed based on the process and types. And in the final part dispute resolution methods and defined and explained as the survey part of the thesis. At the end of the thesis a survey is conducted to identify the dispute resolution methods of the construction personnel of the construction firms in Turkey using the Rahim Organizational Conflict Inventory (ROCI II) of Afsal Rahim. At the end of this survey the adopted approaches to resolve conflicts among the personnel of the Turkish Construction Firms are determined.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
Anahtar kelimeler
İnşaat Sektörü, İnşaat Personeli, Çatışma, Construction Industry, Construction Personnel, Conflict
Alıntı