Çok Katlı Çelik Yapılarda Yatay Yükleri Taşıyan Düzenlemelere Kat Sayısının Etkileri

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-07-08
Yazarlar
Çaçur, İlter
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, yatay yükleri taşıyan farklı düzenlemelere kat sayısının etkileri incelenmiştir. Ele alınan yapılar üç farklı tip taşıyıcıdan oluşmaktadır. Birinci tipte betonarme perde, ikinci tipte dışmerkez çelik çaprazlar, üçüncü tipte ise merkezi çelik çaprazlar yatay taşıyıcı olarak kullanılmıştır. Birinci ve ikinci tipte yapılar yüksek sünekliğe sahiptir. Yapıların kesit zorları SAP 2000 adlı programla MOD birleştirme yöntemi kullanılarak bulunmuştur. Türk yönetmeliklerine göre kesit tahkiklerin yapılabilmesi için bir program hazırlanmıştır. Hazırlanan program çubuk elemanlar üzerinde gerekli tahkikleri yapmakta, kesitlerin yetersiz olduğu durumlarda ise kullanıcıyı uyarmakta ve gerekli değişikliği yapmaktadır. Programlar arka arkaya çalıştırılarak en uygun kesitler seçilmiştir. Üç tip yapının farklı kat sayılarındaki davranışlarının ve kullanılan çelik malzemenin karşılaştırılması yapılmıştır. Üçüncü tip yapılar en fazla yer değiştirme yapmıştır. İkinci tip yapılarda kat sayısı arttıkça yer değiştirmenin hızla artmıştır. Birinci tip sistemdeki yapıların hepsi en az çelik taşıyıcı sistem ağırlığına sahiptir.
In this study, effects of storey numbers for the arrangements bearing horizontal loads have been examined. The examined structures compose of three different structures. In the first type reinforced concrete shear wall, in the second type eccentric steel braces and in the third type concentric steel braces are used against horizontal loads. . The first and second type structures have high ductility. The cross sections of the structures have been reached by modal analyses by using the program SAP 2000. A program has been prepared to make the calculations of cross sections in accordance with the Turkish codes. The prepared program makes the required analyses on the frame elements and warns the user in case the insufficient cross sections and makes the necessary changes. Programs are being subsequently functioned therefore the most suitable cross sections are chosen. The behaviors of structures having different storey numbers of three types and used steel material are compared. The third type structures has the maximum displacements. The displacements increases rapidly in the second type structures as storey numbers increase. All of he first type of structures have the lightest steel structural system weight.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Süneklik, çelik çapraz, çok katlı çelik yapı, narin, kompakt., Ductility, steel brace, multi, storey steel structure, slender, compact.
Alıntı