Mağaza Cephelerinde Kullanılan Cephe Malzemelerinin Detay Çözümlerine Yönelik Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-01-06
Yazarlar
Demirkol, Heval
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Verimli mağaza cepheleri üretebilmek için tasarım ve yapım süreçlerinde birçok faktörün gözden geçirilmesi gerekmektedir. Mağazanın dış cephe tasarımını oluşturan bileşenlerin tasarımı ve kullanılan malzemeler mağazayı çekici kılarken dış etkenlerin etkisiyle oluşabilecek hasarlara da karşı koyabilmelidir. Çalışmanın birinci bölümünde; mağaza dış görünümünde cephe tasarımının önemi, mağaza cephelerinde oluşan malzeme hasar oluşumunda etken olan sebepler tartışılmış, çalışmanın amacı, kapsamı ve yöntemi ile ilgili bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde; cephe kavramı, cephenin işlevi, tasarım kriterleri ve meteorolojik, mekanik, kimyasal ve biyolojik olarak sınıflandırılan cepheleri etkileyen faktörlerin cephe tasarımında ve malzeme seçiminde önemi açıklanmıştır. Üçüncü bölümde; mağaza dış cephesini oluşturan bileşenler, vitrin ve vitrin teşhir alanı, giriş kapısı, logo ve tabela, vitrin ve dış cephe aydınlatması, dış duvar, gölgelik, saçak ve güvenlik sistemleri olarak sınıflandırılmış ve bu bileşenlerin cephedeki önemleri üzerinde durulmuştur. Dördüncü bölümde; mağaza cephelerinde sıkça kullanılan cam, metal, ahşap seramik malzemelerin kullanıldığı hasarlı cephe uygulamaları seçilmiş ve bu malzemelerde ve bu malzemeleri bağlayıcı olarak kullanılan malzemeler olan parça ve gereçlerde oluşan hasarların analizi yapılmıştır. Hasar analizi kapsamında malzemelerde oluşan hasarlar ve oluşma nedenleri belirlenmiş ve bu hasarlara çözüm önerileri getirilerek sorunun çözümü amaçlanmıştır. Getirilen çözüm önerilerinin malzemede aranan özellikler olarak belirlenen ‘sağlamlık, ekonomik olma, fonksiyonuna uygun olma ve öncelikli özellik olan estetik olma’ özelliklerini sağlayabilirliği açısından değerlendirilmiştir. Beşinci bölümde; mağaza cephelerinde hasar oluşum nedenlerinin mağaza örnekleri analizi sonucunda, tasarım hatalarından ve yanlış malzeme seçiminden, uygulama ve işçilik hatalarından, bakım, koruma ve temizlik eksikliğinden kaynaklı olduğu sonucuna varılmıştır.
One should go through and over many factors in designing and building processes in order to be able to create efficient storefronts (facades). Design of components incorporated in exterior storefront and materials used to this end should not only render a store attractive but also resist against any damages likely to arise from external factors. In first chapter of this study; we discussed importance of front design in store outer apperance and reasons which play a part in occurrence of materials damages on storefronts and clarified objective, scope and method of the study. In second chapter of this study; we explained front concept, function of fronts, design criteria and importance of factors, classified as meteorological, mechanical, chemical and biological factors and likely to have an impact on fronts, in front designs and material choices. In third chapter of this study; we classified components of exterior storefront as showcase and showcasing exhibition area, entrance door, logo and signage, showcase and exterior front lighting, outer wall, awning, eaves layout and security systems and discussed importance of such components for storefront. In fourth chapter of this study; we chose damaged front applications involving glass, metal, wooden, seramic materials, which are in widespread use on storefronts, and conducted analyses on such materials as well as on pieces and fittings used to fasten and fix such materials. Under scope of damage analysis, we identified damages suffered by such materials as well as reasons for occurrence of such damages, with an eye to solving the problem with solutions recommended for such damages. We discussed recommendations provided for solutions on the score of such features as ‘endurance, affordability, fitness-for-function (functionality) and aesthetics’ set as features required for materials. In fifth chapter of this study; as a result of store-examples-analysis made as to reasons for occurrence of damage on storefronts, we concluded that such damages are caused by faulty designing and improper material choice, application and workmanship faults as well as from inadequate upkeep, preservation and housekeeping activities.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
Mağaza Cephesi, Mağaza Cephe Tasarımı, Mağaza Cephe Bileşenleri, Hasar Analizi, Hasar Etmenleri, Çözüm Önerileri, Malzeme, Storefront, Storefront Design, Storefront Components, Damage Analysis, Factors of Damage, Recommended Solutions, Material
Alıntı