İstanbul Alibeyköy Ve Taşdelen Cemevlerindeki Cem Törenlerinde Tokat Hubyar/sıraç Köylülerince Icra Edilen Müzikal Eserlerin Tespiti Ve Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2018
Yazarlar
Kaya, Aliye
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Bu çalışmada, İstanbul'da iki farklı cemevinde tespit edilmiş Tokat Hubyar / Sıraç köylülerinin müzikal eserleri, usul ve dizi özellikleri bakımından incelenmiş, müzikal eserlerin benzerlik ve farklılıkları ortaya çıkarılmıştır. Birinci bölüm olan giriş bölümünde, araştırmanın amacı, literatür özeti, araştırmanın yöntemi ve öne sürülen hipotezler açıklanmıştır. İkinci bölüm, Alevilik ve Cem kavramı ile ilgili genel bilgilerden oluşmaktadır. Üçüncü bölümde ise, İstanbul Alibeyköy ve Taşdelen Cemevlerinde Tokat Hubyar/Sıraç köylülerince yapılan Cem Töreni genel olarak anlatılmış, icra edilen eserlerin notaları sunulmuş ve ilgili müzik eserleri incelenip değerlendirilmiştir.
In this study, the musical works of Tokat Hubyar / Sıraç villagers, which were identified in two different cemevi in Istanbul, were examined in terms of rhythm and gam, similarities and differences of musical works were revealed. In the introduction, which is the first chapter, the aim of the research, literature summary, the method of the research and the proposed hypotheses are explained. The second chapter consists of general information about the concept of Alevism and Cem. In the third chapter, the Cem Ceremony held by Tokat Hubyar / Sıraç villagers in İstanbul Alibeyköy and Taşdelen Cemevleri is explained in general, the musical notes of the performed works were presented and related musical works were examined and evaluated.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2018
Anahtar kelimeler
Türk Müziği, Turkish Music
Alıntı