Kendini Yenileyebilen Ve Yeni Koşullara Uyum Sağlayabilen Kentler: Şikago Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-07-10
Yazarlar
Gürevin, Sinem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez araştırmasında şehirlerin değişmekte olan iklim koşullarına karşı kendilerini nasıl koruyabilecekleri ve oluşacak yeni koşullara nasıl uyum sağlayabilecekleri incelenmiştir. Tez konusunun örnek incelemesi ise Şikago şehri metropolitan bölgesi üzerinden yapılmıştır. Şikago’nun iklim değişimine karşı uyguladığı, mevcut etkiyi azaltma ve adaptasyon yöntemleri incelenmiş, bunlardan uzun ve kısa zaman içerisinde elde ettikleri sonuçlar geçmiş durum ile karşılaştırılmıştır. Bu çalışmanın üç temel amacı bulunmaktadır. Bunlar; iklim değişimine karşı dirençli olmanın ve yeni koşullara uyumun önemini değerlendirmek, direnç ve uyumun ilkelerini değerlendirmek ve Şikogo şehrinin uyguladığı iklim eylem planı temel alınarak direnç ve uyum için uygulanan planlarının etkilerini değerlendirmektir. Tez araştırmasında kullanılan esas yöntem literatür araştırması olup, Şikago Büyük Şehir bölgesi örnek alınarak direnç ve adaptasyonun değerlendirmesi yapılmıştır. Ayrıca, Şikago için kullanılan yöntemlerin etkisini değerlendirmek amaçlı sera gazı emisyon değerleri incelenmiştir. Bu tez incelemesinde verimli enerji kullanımı, temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları, geliştirilmiş toplu taşıma, endüstriyel kirlilik ve atıkları azaltma yöntemleri, ve yeni koşullara uyum sağlama incelenmiştir. Bu şekilde, şehirler gelecekte iklim kaynaklı oluşabilecek şoklara ve streslere karşı kendileri ve yaşayanları için sürdürülebilir ve dirençli olabilmeleri araştırılmıştır.
This thesis study is a research about how cities can mitigate and adapt themselves into changing climate conditions, and becoming resilient to future conditions. Chicago Metropolitan Area is selected is for the case study area. Chicago climate action plan, that includes tactics for mitigation and adaptation, has been researched. The short and long term results of the climate action plan have been compared to past conditions. There are three objectives for this thesis. They are; to assess the importance of resilience and adaptation, to assess the principles of resilience and adaptation, to assess the effects of resilience and adaptation plans based on Chicago’s climate action plan. To write this thesis two methods are used; literature research about resilient cities and adaptation, assessment of resilience and adaptation through Chicago Metropolitan Area. Greenhouse gas emission measurements are also used for the assessment of the Chicago climate action plan’s mitigation tactics. This thesis researches about energy efficient buildings, clean and renewable energy resources, improved transportation options, reduced waste and industrial pollution and adapting to new conditions so that cities can be sustainable and their residents can continue their urban life without extreme shocks and stresses.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
iklim değişimi, dirençli şehirler, adaptasyon, Şikago, climate change, resilient cities, adaptation, Chicago
Alıntı