Laktik Asit Bakterileri Kullanılarak Yağlardan Konjuge Linoleik Asit Üretimi

thumbnail.default.alt
Tarih
04.01.2011
Yazarlar
Ballıkaya, Seval
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada farklı LAB (laktik asit bakterileri) kullanılarak linoleik asitten CLA (conjugated linoleic acid) sentezi üzerinde çalışılmıştır. Bu amaçla linoleik asit içeriği yüksek yağlardan (ayçiçek ve soya yağı) yağ asidi hidrolizi gerçekleştirilmiş, daha sonra LAB ilave edilen farklı yağ asitleri içeren ortamlarda linoleik asidin konjuge linoleik aside dönüşümü incelenmiştir. Sonuçlar incelendiğinde laktik asit bakterileri içinde Lactobacillus plantarum’un CLA üretimi için en uygun bakteri olduğu anlaşılmıştır. Lb. plantarum ile farklı yağ asidi miktarlarında CLA üretimi incelenmiştir. 100, 150 ve 200 µL hidrolize ayçiçek yağı ilavesiyle çalışma yapılmıştır. Çalışma sonucunda en fazla CLA üretimi (% 0,8 CLA) 150 µL hidrolize ayçiçek yağı varlığında elde edilmiştir. CLA üretimini arttırmak amacıyla ortamın pH değerinin inkübasyon süresi içinde 12. saatte yaklaşık olarak 6,0’ya ayarlanmasıyla CLA veriminde artış olduğu gözlenmiştir. Çalışma kapsamında farklı yağ asidi kompozisyonlarının da CLA üretimine olan etkisi araştırılmıştır. Substrat olarak kullanılan ayçiçek ve soya yağı yağ asitlerinin CLA üretiminde benzer etkiyi gösterdiği gözlenmiştir. saf linoleik asit ilavesinin bir avantaj sağlamadığı gözlenmiştir.
In this project, CLA synthesis from linoleic acid was studied by using different types of LAB (lactic acid bacteria). After hydrolyzing of linoleic acid rich oils such as sunflower and soybean oils. CLA synthesis from LAB was investigated in culture media containing different kinds of fatty acids. Lactobacillus plantarum was found to be the most suitable bacterium among the other LAB tested. CLA synthesis by Lb. plantarum was searched in the presence of different amounts of fatty acids. Experiments were conducted by adding hydrolized sunflower seed oil to culture media within the range of 100, 150 and 200 µL. The maximum CLA level (0,8% ) was obtained in the presence of 150 µL hydrolized sunflower seed oil. It has been observed that CLA yield increased after adjusting the pH of culture media approximately to 6.0 during 12. h of incubation period. Also the effect of fatty acids composition on CLA production was investigated. The results indicated that similar CLA yields were obtained with sunflower and soybean oils and that the use of pure linoleic acid did not increase CLA synthesis when compared with sunflower and soybean oil.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Konjuge linoleik asit, Yağ asitleri, Laktik asit bakterileri (LAB), Conjugated linoleic acid (CLA), Fatty acids, Lactic acid bacteria (LAB)
Alıntı