Safranbolu Evlerinde İnsan-mekan-donatı İlişkisinin İncelenmesi Üzerine Bir Deneme

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yurdakul, Çağıl
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada Safranbolu evlerinin eski, yeni kullanım şekilleri ve toplu konutlardaki yaşam biçimi yerinde incelenmiş, kullanıcılarının mekanlarla olan ilişkileri mekan, donatı ve fonksiyona ait, orana dayanan deneysel analiz metoduyla ortaya konulmuştur. Geçmişten günümüze değişen yaşam standartları ve hayat şartları günlük yaşam alışkanlıklarımızla beraber konut içi donatılarında da değişikler meydana gelmesine neden olmuştur. Nitekim bireylerin içinde bulundukları mekanlarla iletişimi; mekanın bileşenleri olan “mekanın sosyal karakteri, mekan donatıları, mekanda oluşan eylemler” üzerinden yürür. Bu bileşenler kişilerin mekanda oluşturdukları psikolojik alanın sağlanması için önemlidir.Bu nedenle kişiler geleneksel evlerde kendi psikolojik alanlarını yaratmak amaçlı olarak öncelikle mekansal organizasyonlarda değişikliklere gitmiştir. Daha sonra ise Karabük’te demir çelik fabrikasının kurulmasıyla yörede oluşan işçi göçü ve konut ihtiyacı, yörede kooperatifçilik kavramının ortaya çıkmasına ve toplu konut inşaatlarının başlatılmasına neden olmuştur. Böylece yöre halkı modern yaşam standartlarına ulaşabileceklerini düşündükleri bu konutlara taşınmaya başlamıştır.
In this study the traditional Safranbolu houses’ old and new usage and lifestyle in collective housing have been investigated and the users relations with the places have been folded with the help of analytical experimental method by defining components of space as “human-social characteristics of space, furniture and the activities”. The life standards and conditions which have changed from the past until today have changed our daily habits and the furnitures in the house. Therefore, the individuals’ communication with the places they’re in goes over “Human social characterics of space, furnitures and activites”. These components are very important to the individual for making up the psycological space inside the place. In this case, people have started to make some changes in place organization in traditional houses in order to make up their own psycological spaces. Later on, the migration of employees to Karabük, caused by the beginning of the steel and factory, created a need of more houses in this region, therefore lots of collective housing projects were built. Therefore the locals have started to move in to these houses expecting to achieve modern life standards.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Safranbolu Evleri, Mobilya, Deneysel Analiz Metodu, Elastic Foundation, Safranbolu Houses, Furniture, Analytical Experimental Method
Alıntı