İstanbul Metro Projesi İçin Kayaç Kazılabilirliğinin Punch Penetration Test Uygulamaları ile Tahmini

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Dursun, Gürhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalýþmada, Punch Penetration Testleri ile ilgili laboratuvar bulgularý ve pratikte elde edilen sonuçlar birlikte irdelenmiþtir. Araþtýrma, gerek laboratuvar gerek se arazi çalýþmalarý olarak yürütülmüþtür. Arazi çalýþmlarý Ýstanbul Metro Þantiyesinin bir bölümünü oluþturan Mecidiyeköy ve Ayazaða tünellerinde gerçekleþtirilmiþtir. Laboratuvar testleri ise Ýstanbul Teknik Üniversitesi’nde bulunan Arazi kontrolu ve Kaya Mekaniði Laboratuvarlarýnda gerçekleþtirilmiþtir. Bu çalýþmanýn ana konusu Punch Penetration Test standardlarýnýn tebit edilmesi ve bu standardlarýn kaya kesme mekaniði bilimine uygulanmasýdýr. Bu nedenle Ýstanbul Metrosu kazý çalýþmalarýndan elde edilen numuneler sýrasý ile Punch Penetration, Schmidt ve Nokta Yük deneylerine tabi tutulmuþtur. Elde edilen sonuçlar daha sonra sö konusu metro çalýþmasýnda kullanýlan kazýcýlarýn makine ilerleme hýzlarý ile karþýlaþtýrýlmýþtýr.
In this study, punch penetration laboratory tests and their possible practical applications have been investigated. Research has been carried out both in situ and laboratory. Site investigations has been done at Mecidiyeköy and Ayazaða Tunnels which are the construction part of Istanbul Metro Project. Laboratory tests have been realized in the Rock Mechanics Laboratories of Istanbul Technical University. The main objective of the study was to specify the standard testing conditions of Punch Penetration Tests and to apply them to rock cutting mechanics science. Consequently, the samples, which have been taken from Istanbul Metro Construction tunnels, have been subjected to Punch Penetration, Schmidt and Point Load tests respectively. The results were evaluated later for predicting the performance of impact hammer in tunnel drivages.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- Istanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
Anahtar kelimeler
Punch Penetrasyonu, Kayaç Kazılabilirliği, Tunel Kazısı, Punch Penetration, Rock Cuttability, Tunnel Drivages
Alıntı