Peyzaj Tasarım Kriterleri Açısından, Açık Mekanlarda İnsan-çevre Etkileşimi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Baştürk, Özdil
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Açık mekanlarda insan psikolojisinin incelendiği bu çalışmada, farklı kültürel düzeylerdeki park kullanıcılarının tercihlerinin bağlı olduğu bireysel faktörler, Gülhane ve Yıldız Parkları’nda yapılan anket, gözlem ve diyaloglarla saptanmaya çalışılmıştır. Ayrıca, bu çalışma ve yurt dışında bu konularda yapılmış çalışmaların sonuçlarına bağlı olarak, insanların temel sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayan ve en çok tercih edilme özelliği gösteren parkların, tasarım kriterleri ortaya konmuştur. Her ne kadar kültürler farklı olsa da, park içerisinde güvenlik ve mekan (barınak) hissi gibi temel bireysel ihtiyaçları karşılayan öğeler bulunmalıdır; fonksiyonlar farklılık gösterebilir. Bu açıdan anket çalışmasından elde edilen sonuç, farklı yaş ve cinsiyete sahip olan bireylerin mekansal açıdan farklı tercihlere sahip olduğudur; bu da farklı ihtiyaçlardan kaynaklanmaktadır. Kullanıcılarla yapılan diyaloglarda ise, mekansal tercihlerin etnik köken, mekansal beklentiler ve geçmiş yaşantılarla da ilişkili olduğu saptanmıştır. Bu sonuçlar, yurt dışında bu konuda yapılmış diğer çalışmalarla paralellik göstermektedir.
In this research, it is emphasized that how human psychology is influenced by open spaces, in connection with user’s preferences depending on their personal characteristics in Yıldız Park and Gülhane Park. Moreover, depending on the results of this research and the other researchs deal with similar issues, landscape design criteria of parks which respond to basic personal needs and which is prefered more than others, were emerged. Even though the cultures of park users are different, it is clear that some elements should take place in a park space which support basic personal needs, such as sense of safety and sense of shelter; but, park functions should be different from culture to culture. In addition to this, it is determined in the conversations with users that spatial preferences depend on ethnic origin, spatial expectations and spatial experiences. The comparison of the results with the other researchs made abroad, there is a good agreement.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
Anahtar kelimeler
Açık mekan, insan psikolojisi, tercihler, Open space, human psychology, preferences
Alıntı