Karma Kullanımlı Yapılarda Kamuya Açık Mekânların İrdelenmesi: İstanbul’dan Güncel Örnekler

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-07-13
Yazarlar
Yüksel, Dilan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, kamusal mekânlar karma kullanımlı yapılar özelinde, örnek yapılar üzerinden değerlendirilmektedir. Değerlendirme kapsamındaki örnek yapılar, oluşturulan kriter takımı doğrultusunda İstanbul içinden seçilmiştir. Çalışmanın ilk bölümlerini literatür araştırmalarından faydalanılarak yapılan tanımlamalar ve kavramsal incelemeler oluşturmaktadır. Öncelikle karma kullanımlı yapılar tanımlanarak tarihi gelişim süreci irdelenmiştir. Kamusal mekânın tanımlanması ve karma kullanımlı yapı ile ilişkilendirilmesi bağlamında kamusal mekânın yaşadığı değişimlerden detaylı olarak bahsedilmiştir. Bu yapıların oluşum ve gelişim sürecine etki eden kavramların ortaya konması amacıyla küreselleşme ve mekânsal etkileri, değişen tüketim alışkanlıkları ve bu iki kavramın gündelik yaşama yansımaları incelenmiştir. Oluşturulan kavramsal çerçeve üzerinden örneklerin seçileceği kent olan İstanbul’un kentsel gelişimi paralelinde yaşadığı değişimlerden ve yeni gelişme alanlarından bahsedilmektedir. Ayrıca İstanbul’daki karma kullanımlı yapıların oluşum süreci anlatılarak, kentteki yapılar haritalanmaktadır. Örnek projelerin seçim kriterleri ortaya konmakta ve projeler hakkında bilgi verilmektedir. Yapılan analizler, anket verileri ve değerlendirmeler sunulmaktadır. Toplanan verilerin çözümlenmesiyle karma kullanımlı yapıların kamuya açık mekânları üzerine iyileştirmeler önerilmektedir. Sonuçta, karma kullanımlı yapılar ve bu yapılar özelinde kamuya açık mekânları inceleyen bu çalışmaya ait bulguların değerlendirmesi ve tartışılması yer almaktadır.
In this study, public spaces in the context of mixed-use buildings over chosen example buildings are analyzed. The examined buildings were chosen from İstanbul according to composed criteria set. The first sections of this thesis are composed of definitions and conceptual analysis by the contribution of literature researches. First of all, mixed-use buildings are defined and development process of these buildings from history until today is examined. In the context of describing public space and searching its relation with mixed-use building, the development process of public space is being mentioned in detail. Due to aim of stating the notions that affects the process of formation and development of these buildings, globalization and its spatial effects, alternating consumption habits and the reflections of these two concepts to daily lives are being analyzed. By the notional frame, İstanbul – where the examined buildings are chosen from – is being considered of the city’s urban development, the changes in the city and the new developable spaces. Furthermore, the formation process of mixed-use buildings in İstanbul is explained and these buildings in the city are mapped. The preference criteria of the sample projects are explained and the projects’ identification is given in this section. The analysis, survey results and the considerations are mentioned. By making the analyses of the collected data, some recommendations are being suggested for public spaces in mixed-use buildings. In conclusion, the case study of mixed-use buildings and the public spaces in the mixed-use buildings are analyzed and discussed in different aspects by using the findings and the results of analyses.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
karma kullanımlı yapılar, tüketim mekanları, kamusal mekan, fonksiyon dağılımı, İstanbul, mixed use buildings, consumption spaces, public spaces, functional distribution, İstanbul
Alıntı