Insaat Sektorunde Iletısım Ve Iletısım Stıllerı Uzerıne Bır Arastırma

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-07-15
Yazarlar
Kaya, Sima
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma, inşaat sektöründe yapı üretim sürecinin etkinliğinde iletişim faktörünün etkisi ve önemi konusunda farkındalık yaratmak için yapılmıştır. Bu doğrultuda, inşaat sektöründe iletişim kavramı ve bu konuda daha önce yapılmış çalışmalar, iletişim süreci, kullanılan iletişim araçları ve iletişim düzeyleri, iletişim stili kavramı ve etkilendiği faktörler incelenmiştir. Sektör çalışanlarının iletişim stillerinin belirlenmesi, demografik ve kişisel benlik kurgusu ile ilişkisini görebilmek için alan araştırması yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda, inşaat sektöründeki katılımcıların çoğunluğunun “düşünen” iletişim stilini tercih ederek, iletişimlerinde analizci, sistematik ve planlı, objektif ve içine kapanık olduğu; yine aynı çoğunluğun bağımsız benlik ölçeğinin bağımlı benlik ölçeğine göre baskın olmasıyla, ben bilincinin yüksek, liderlik ve başarı isteğini ön planda tutan, kişilerarası iletişime önem vermeyen bireyler olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca; meslek-iletişim stili, bağımlı benlik kurgusu-iletişim stili arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu, bu değişkenlerin iletişim stilini etkilediği yönünde çıkarımlarda bulunulmuştur.
This research is made for creating an awareness about of the importance and influence of communication on building production process in the construction industry. In this direction; communication concept in construction industry and communication researches, communication process, used communication medias and communication levels, communication styles and the factors affected is investigated. On the other hand; a questionaire survey is applied to employees in this sector for defining communication style, showing the interaction of demografic and self construal scale with communication style. In consequence of the research; to be prefered “thinker” communication style by the majority of the participants is showed that they are analyzed, systematic, organized, objective and introverted in their communication process. And to be individual construal scale is more dominant than the collectivist construal scale is showed that there is a big importance of individualism, leadership and achievement willingness, openness and direct behaviours for them and but interpersonal communication is not important for them. In other cases, it is observed that there is a meaningful relation in job- communication style and colllectivistic construal scale- communication style. So that, it is said that these variables affect the communication style.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
insaat sektorunde iletisim, yapım iletişimi, iletisim stilleri, insaat sektoru, iletisimsel etkililik, kişilerarası iletisim, communication in construction industry, construction communication, communication styles, construction industry, communicative effectiveness, interpersonal communication
Alıntı