Kazıklı Dalgakıranların Deneysel Olarak İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ertung, Buğra Cenk
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, kazıklar arasında dalga sönümlenmesi için değişik konfigurasyonlarda plakalar bulunan bir dalga perdesi fiziksel modeli uygulanmış ve model sonuçları analiz edilerek herbir konfigurasyonda yapının performansı ve maruz kaldığı etkiler incelenmiştir. Bu fiziksel model deneylerinde düzenli ve düzensiz dalga etkileri altında, kazıklar arasındaki plakalarda oluşan dinamik basınçlar basınç ölçerler kullanılarak elde edilmiş hesaplanan değerlerle karşılaştırılmıştır. Tüm sonuçlar dalga diklikleri ile karşılaştırılmıştır. Deneylerde, direnç tipi dalga ölçer ile yapının önünde ve arkasında dalga zaman serileri elde edilmiş bu veriler yardımı ile değişik konfigurasyonlar ve dalga serileri için yapının dalga iletim katsayısı tespit edilerek performansı incelenmiştir. Bu çalışma sonucunda kazıklar arasındaki plakaların dalgayı sönümlendirme açısından önemli bir rol üstlendiği görülmüştür.
In this study a piled breakwater with plates between the piles was applied by a physical model for wave dissipation and by analyzing the results of the structure in all configurations, the performance of the structure and the impact force on the plates were examined. In these experiments dynamic pressure in front of the plates, which are between the piles, under the attack of regular and irregular waves were obtained by using pressure transducers and measured values were compared with the calculated values. All results were compared with the wave steepness. During the experiments, wave-time series were obtained by using resistence type wave gauges at the seaward and landward of the structure. Based on those data, wave transmission coefficients were explored for all configurations of the plates. Results showed that plates between the piles can provide effective wave dissipation.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Kazıklı dalgakıran, Dalga iletim katsayısı, Dalga dikliği, Düzensiz dalga, Dinamik basınç, Piled breakwater, Wave transmission coefficient, Wave steepness, Irregular wave, Dynamic pressure
Alıntı