Kalite Yönetim Sistemleri Çerçevesinde Çalışan Gıda Mühendislerinin İş Tatmini

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-08-17
Yazarlar
Sertkaya, Eray
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma kapsamında insan faktörünün ön planda olduğu kalite yönetim sistemleri dâhilinde çalışan gıda mühendislerinin genel iş tatmin düzeyleri ve iş tatminlerini etkileyen faktörler araştırılmıştır. Araştırma kapsamında anket yöntemi kullanılmış ve kalite yönetimi uygulamaları dâhilinde çalışan 103 gıda mühendisi ile görüşülmüş, elde edilen verilerin çözümlenmesinde ise SPSS programından yararlanılmıştır. Yapılan bu çalışma, genel olarak gıda mühendislerinin iş tatminlerinin yüksek ve çalışma koşullarından memnun olduklarını ortaya koymaktadır. Yapılan analizler sonucunda iş tatminini etkileyen faktörlerden örgütsel faktörlerin ücret, terfi ödül imkânları ve ekip arkadaşlarıyla olan ilişkiler olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bireysel faktörlerden ise erkek gıda mühendislerinin iş tatminlerinin kadınlardan yüksek olduğu ve gıda mühendislerinin iş tatminlerinin yaşları ve çalışma sürelerine göre farklılaştığı; cinsiyet, yaş ve çalışma süresinin iş tatmininde etkili olan bireysel faktörler olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
In this study, food engineers working in quality management perspective, in which human factor has a leading importance, were investigated about their general job satisfaction levels and factors affecting their job satisfaction. Survey method was used and 103 food engineers who work within quality management perspective were interviewed, the obtained data was analyzed by using SPSS program. This study points out that the job satisfaction levels of food engineers are generally high and they are pleased and satisfied with their working conditions. According to analyzes made with the data obtained, the organizational factors that affect the job satisfaction levels of food engineers are pay, promotion (rewards) and relationship with colleagues. Among demographic factors male food engineer’s job satisfaction levels are higher than female food engineers and for both male and female food engineers job satisfaction levels differentiate with age and working experience; as a result, gender, age and working experience are the demographic factors that affect the job satisfaction levels of food engineers.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
Kalite yönetim sistemi, İş doyumu, İş doyum ölçeği, Quality management system, Job satisfaction, Job satisfaction scale
Alıntı