Güneş Pillerinin Yapı Kabuk Elemanları İle Bütünleştirilmelerine Yönelik Bir Araştırma

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Uğur, Ekin Moral
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, güneş pili sistemleri tanıtılmış, güneş pili panel tipleri, tasarım ve uygulama prensipleri detayları ile açıklanmıştır. Yapı kabuk elemanları sınıflandırılmış ve tanımlanmış, yerine getirmeleri beklenen performans kriterleri açıklanmıştır. Yapı kabuk elemanları ile yapılar üzerinde uygulanan güneş pili sistemleri alt bileşenleri arasındaki benzerliklere ve ilişkilere değinilmiştir. Güneş pili sistemlerinin mevcut ve yeni tasarlanmakta olan yapılar ile bütünleştirilme yöntemleri detaylar ve uygulanmış örnekler yardımıyla açıklanmıştır. Yapı kabuğunda kullanılabilecek güneş pili panel tipleri sınıflandırılmıştır. Böylece, farklı güneş pili panel tiplerinin kendi aralarında kullanım yaygınlıklarına yönelik çıkarımlar elde edilmiştir. Türkiye koşullarında güneş pillerinin yapı kabuk sisteminde uygulanamama nedenleri irdelenmiş ve uygulanmalarını olanaklı kılacak öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Güneş pili, Yapı kabuğu, alt bileşen, bütünleştirme Bilim Dalı Sayısal Kodu: 601.02.02
In this study, photovoltaics are presented over their various types of systems, their design and application principles in detail. Building envelope system elements are classified and defined, also their performance requirements are listed. Building envelope system elements and building integrated photovoltaic system elements are compared by their similarities and relativities. Integration methods of photovoltaics with both existing and new building envelope systems are explained by detailed drawings and examples from different parts of the world. Photovoltaic system types are classified according to the parts of building envelope systems they are integrated with. By this classification, application ratios of different building integrated photovoltaic systems gain more clearity. It is questioned why photovoltaic systems are not yet applicable in Turkey’s building market and some solutions are proposed in order to overcome this problem. Keywords: Photovoltaic, Building envelope, Elements, Integrated systems Science Code: 601.02.02
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
güneş pili, yapı kabuğu, alt bileşen, bütünleştirme, photovoltaic, building envelope, elements, integrated systems
Alıntı