Üsküdar İlçesi’ndeki Yeşil Alanların Kullanımının Ve Kullanıcıların Memnuniyet Derecelerinin Değerlendirilmesi: Büyük Çamlıca Korusu, Fethi Paşa Korusu Ve Doğancılar Parkı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Topalfakıoğlu, Güldem Canan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Açık ve yeşil alanlar, planlama disiplinleri ve planlama yönünden değişik anlam taşımakta, farklı tiplere ve işlevlere göre sınıflandırılmaktadır. Açık ve yeşil alanlar; kentleşme, endüstrileşme, yoğunluk artışı sonucunda doğadan kopmakta, doğayı bozmakta olan insanın doğaya yakınlaşmasını, korumasını, kullanmasını sağlayan alanlar olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı; açık mekan kullanıcılarının memnuniyet derecelerinin belirlenmesidir. Örnek olarak seçilen Büyük Çamlıca ve Fethi Paşa korusu ile Doğancılar parkında yürütülen anket soruşturması aracılığı ile kullanıcıların beklentileri ve memnuniyet dereceleri saptanmaya çalışılmıştır. Üsküdar ilçesi’nde yer alan iki koru ve bir semt parkında yapılmış olan anketler ile koru ve parkların kullanımı ve kullanıcıların bu alanlarla ilgili görüşlerinin alınması amaçlanmıştır. Aynı zamanda genel olarak halkın ilçedeki yeşil alanlarla ilgili ne bekledikleri ve bu alanlardan memnuniyet dereceleri değerlendirilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak; Üsküdar ilçesi genelinde yapılan planlama çalışmalarında, yeşil alan standardını artıracak planlama çalışmaları yürütülmelidir. Bu planlama çalışmaları sırasında özellikle ilçe halkının daha aktif ve yoğun bir şekilde kullanabileceği parkların ve park donatılarının geliştirilmesine önem verilmelidir. Ancak bunların sadece geliştirilmesi yeterli olmayacaktır, aynı zamanda düzenli bakımınlarının yapılarak daha etkin kullanımlarının sağlanması gerekmektedir. Böylece yeşil alan standartları aktif kullanımı olan yeşil alanlarla sağlanarak, insanların aktif kullanımına yönelik olmayan korular daha az yoğun kullanılacaktır. Böylece korular korunarak geleceğe aktarılabilecektir.
Open and green areas are classified with its functions. Open areas are places that have definite charactheristies of land use like agriculture, forest and rubbery on one hand and on the other hand they are unconstructed places in or out of theeithy which respond the need of park, garden and, the open places function. The target of this study is determining of the pleasure of open areas’ users. The pleasure degree is determined by questionnaires which made at Büyük Çamlıca and Fethi Paşa groves and also Doğancılar park. The pleasure of the users from green areas that will support to making aims in this thesis study are situated in fifth chapter. Questionnaires have been applied at two groves and one district park to get the opinions of the users about the usage of these areas. The green area standard will remain by the planning studies abroad Üsküdar. The parks which may use by the district people more active and concentrated and also the park equipments must develop during these studies. These parks and equipments also has to be well cared and has to be used more effective. So, the green area standards will supplied by active green areas and the groves which must not have concentrated usage will use more less than now. So the groves may avoid and transfer to the future.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Yeşil alan, Açık alan, Park, Rekreasyon, Memnuniyet, Green space, Open space, Park, Recreation, Pleasure
Alıntı