İstanbul Metrosu Otogar-kirazlı 1 Arasının Mühendislik Jeolojisi Ve Tünel Kazılarına Bağlı Oluşan Deformasyonların Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-02-17
Yazarlar
Güven, Gülşen
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, İstanbul Metrosu Otogar-Kirazlı 1 arasında TBM tünel açma teknolojisi kullanılarak açılan tünel güzergahı mühendislik jeolojisi açısından incelenmiş, tünel kazısına bağlı oluşan deformasyonlar değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında, incelenen güzergah boyunca yapılan 113 adet araştırma sondajı, tünel inşaatı kazı sırasında ve sonrasında yüzey ve çevre binalarda olabilecek değişimleri izlemek amacıyla yaklaşık 250 adet yüzey izleme noktası, 45 adet ekstansometre-inklinometre ölçümleri ve 300 adet bina izleme noktası veri sonuçları kullanılmıştır. Sondajlardan alınan örnekler üzerinde yapılan zemin ve kaya mekaniği deney sonuçlarına göre zemin profilinde yer alan birimlerin dane boyu dağılımları, fiziksel özellikleri, dayanım parametreleri ve oturma eğilimleri belirlenmiştir. Güzergah boyunca tünelin yüzeye yakın olarak geçtiği kesimlerde oturma miktarlarındaki değişimler jeoloji ve kayaçların mühendislik özellikleri ile ilişkilendirilerek değerlendirilmiş, kazıdan etkilenen bölge zamanla ilişkilendirilmiştir. Tünel güzergahında ölçülen oturmalarda Güngören Formasyonunda ölçülen değerlerin diğer birimlere oranla çok daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmalar doğrultusunda formasyonun yapısal özelliklerinin yanında örtü kalınlığı ile ölçülen yüzey oturmaları arasında bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir.
In this study, tunnel route between the Otogar-Kirazlı 1 in İstanbul subway which is opened by using TBM tunneling technology were examined in terms of the engineering geology and deformations related to tunnel excavation were evaluated. Work under review throughout the route of the 113 research borehole, construction of the tunnel during excavation and then around the surface and in buildings that could track changes to the surface of approximately 250 surface monitoring points, 45 extensometer-inclinometer measurements and 300 building monitoring points data are used. Units’ which were in the ground profile the grain size distribution, physical properties, strength parameters and settlement tendency were determined according to soil and rock mechanics test results which were done on the samples taken from borehole. As the surface of the tunnel along the route passed close to the changes in the amount of settlement in the geology and engineering properties of rocks are associated with the evaluation, the excavation affected area has been associated from the time. Settlements which were measured in the tunnel route, the values measured in other units Güngören formation rates were determined to be much higher. Besides the formation of structural features there is an existence of a relationship between the mask thickness and the surface settlements is determined.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Tünel, TBM, Güngören Formasyonu, oturma, mühendislik jeolojisi, Tunnel, TBM, Güngören Formation, settlement, engineering geology
Alıntı