Metalaşan Konut Ve Çevresi: Kapalı Siteler

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-11-02
Yazarlar
İlgen, Sibel
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Günümüzde iletişim ve ulaşım teknolojilerindeki gelişim mekânsal engellerin aşılarak küresel süreçlerin hızlanmasını sağlamıştır. Kapitalist ekonomik düzen ve modernleşme süreçleri toplumsal hayatı ve insan yaşamlarını hızlı ve çarpıcı şekilde değiştirmektedir. Mekânsal yapılanma da ekonominin etkisi altında bu dönüşümden etkilenmektedir. Büyük şirketlerin kent üzerinden para kazanma girişimleri doğrultusunda, kentler kapital ekonominin etkisi altında şekillenmeye başlamış, kent bir tüketim nesnesine dönüşmüştür. Medya aracılığıyla, metalaşan kent mekânları görüntünün cezp ediciliğiyle pazarlanmaktadır. Medyanın etkisini gördüğümüz başlıca alanlardan biri de son yıllarda sıkça karşımıza çıkan kapalı konut sitelerinin tanıtımlarıdır. Bu tez çalışmasında toplumsal yapıdaki değişimler bağlamında konut ve çevresinin metalaştırılması, kapalı konut siteleri ve onların medya temsilleri üzerinden değerlendirilecektir. Dışa kapalı yaşam adalarına olan talebin ardındaki nedenler, oluşumuna ve yaygınlaşmasına imkan sağlayan durumlar irdelenecektir. Günümüz insanının değişen yaşam biçimlerinin ve bu yaşam biçimlerine yön veren etkenlerin yeni konut biçimi olan kapalı sitelerin oluşumundaki rolü değerlendirilecektir. Bu inceleme yapılırken, yeni konut biçimi olarak yaygınlaşmaya başlayan kapalı konut sitelerinin, duvarlarla çevrili oluşunun ötesinde, konut çevresi kapsamında mimari fiziksel nitelikleri tartışılacaktır. Konuta barınma ihtiyacı ötesinde, yüklenen anlamların nasıl fizikselleştiğine, kapalı sitelerin medya temsilleri üzerinden bakılarak, konut ve çevresinin metalaşması yerleşkelerde sunulan donatıların fiyatla kıyaslaması sunularak yapılacaktır. Bu yaşam adalarında sunulan imkân ve olanakların ve yazılı medya temsillerinde öne çıkan sloganların satış fiyatları ile değişimi değerlendirilerek sunulan yaşam programlarının fiyatla değişimini araştırmak yoluyla nasıl metaşlaştırıldıklarını sunmayı hedeflenmektedir.
Current improvements in communication and transportation technologies helped mankind overcome the need for space and caused positive acceleration of globalization. Capitalist orders of economy and modernization processes are changing social and civil life in a rapid and remarkable way. Spatial structuring is also transforming by the affect of the capital economy. Cities are being transformed into consumable places in accordance with the large corporation’s attempts to earn money over cities. City spaces are being marketed with the charming affect of images through media. In recent years, gated community’s advertisements have become the major area where the marketing power of media can be seen. In this study, the commodification of architecture by the effect of changes in civil life will be evaluated through the gated communities and their media representations. The reasons behind the need for a life in enclosed spaces, and the way they were formed and spread will be discussed. The reflections of the changing life styles and the things moderating these changes on architecture will be searched. Doing this search, the gated communities, as an expanding way of housing, architectural characteristics will be discussed in the meaning of the surrounding the housing. The commodification of housing and its surrounding will be evaluated through the variation of facilities and the use of slogans relative to price changes. To present the way of commodification of housing, the change of opportunities and facilities available in these living enclaves and the change of highlighted slogans in written and visual media representations will be evaluated relative to different price scales.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
meta, pazarlama, konut, commodity, marketing, dwelling
Alıntı